Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Eksamensprojektet i NF 2021

Vejledning til geografi

Eksamen i NF består som bekendt af en intern flerfaglig prøve og en ekstern enkeltfaglig prøve.

Nedenstående noter er min vejledning til geografidelen i den Interne Flerfaglige Prøve 2020. Projektpapirer med opgavekrav og opgaver ligger her:

EKSAMENSPROJEKTET i NF 2021

Se kalender april-juni 2021

FORSIDE til eks. projektet

Brug denne vejledning før du spørg mig hvordan I skal lave dette eller hint ...og bemærk:

Opgaverne ligner jo i høj grad det vi allerede har arbejdet med i geografitimerne og der er derfor masser af vejledning / inspiration at finde på siden her.

Det gælder her som med alt andet på HF - at det altid er en rigtig god ide at følge lærernes faglige vejledning...

Husk også at der i nedenstående ikke er taget højde for Biologi og Kemi fagets andel af evalueringsopgaven.

Synopsen:

Det er vigtigt, at du i synopsen skriver i stikord med anvendelse af punktopstilling og angivelse af sammenhænge med pile (-> )

Eksempel på

eksemplarisk synops 1

eksemplarisk synops 2

Her tilfældige uddrag fra 4 forskellige synopser, som illustrere hvor forskelligt I løser opgaven . Noget er bedre / lettere at anvende til eksamen end andet

Synops 1 | uddrag 2 | uddrag 3 | uddrag 4

Indledning ...!

Det er en god ide at bruge lidt tid på at skrive en god indledning til din opgave .

Prøv her at fortælle hvorfor emnet er interessant og relevant.

Eventuelt hvilke problemstillinger / spørgsmål / konflikter emnet indeholder.

Fagligt kernestof

Det Afsluttende Skriftlige Produkt skal inddrage centralt fagligt stof fra undervisningen + andet materiale, som jeres faglærere henviser jer til.

Det er som sådan ikke DET I skriver, men jeres evne til at inddrage fagligt kernestof som vurderes ved eksamen.

Hvis I vælger i synopsen at se stort på faglærerens vejledning - så undgår I desværre ikke at vi spørger til dette faglige kernestof under eksamen.

NF - Eksamensvejledning

Bilag, figurer og statistik

Teksterne

I geografi er det helt afgørende I kan inddrage data / statistik til at dokumentere det I fortæller om.

Lad være med at Google efter sådanne data, men brug i stedet

1) data fra dine tekster og

2) de databaser og ressourcer som er anvendt i undervisningen. Se nedenfor !!!

Geografi noter

På siden her kan I under de enkelte faglige emner (menuen øverst) finde centrale figurer, statistikker m.v. Dem er du velkommen til at anvende.

Vigtigste databaser:

De bedste databaser for statistik m.v. er:
 • Ourworldindata med interaktive kort med data om alt muligt ! Vælg fra menuen øverst "Research by topic" -> Befolkning, Helbred, føde, m.v.
 • en.actualitix.com Interaktive kort med alle mulige data
 • FN's befolkningsdatabase alle demografiske data siden 1950
 • CIA World Factbook Her kan du finde alle slags data - f.eks. beskæftigede i landbrug. Vælg land -> Economy -> Labor force - by occupation:
 • Worldbank På verdensbankens side finder man også ALLE data, præsenteret som tal, figurer eller kort. Data fra 1961 - 2014 for de fleste ting. Her kan data downloades til Excel - og bruges til at tegne egne diagrammer o.lign.

Geografi vejl. til opgaverne:

Opgave 1: Drikkevand / vandmiljø

Redegør for hvordan der opstår nedbør og beskriv vandets kredsløb, samt hvilken betydning jordbundsforholdene har for grundvanddannelsen i Danmark. Opgaven ligger inden for hydrologi, klimatologi og dansk landbrug.

Naturgeografiske forhold. Her bør du kunne beskrive følgende:

Hertil kan så inddrages nogle Samfundsmæssige forhold:

 • landbrugets forbrug af gødning og pesticider
 • antallet af husdyr = gylle / næringsstoffer,
 • miljølovgivning ( vandmiljøplanerne), og harmonikravene (se noter fra timen)
Sammenhængen mellem nedbør og lufttryk
Vandets kredsløb for Sjælland. Du kan jo tage talværdierne på figuren her, og indsætte i vandbalanceligningen (N= F + Au + Ao + R) Ligesom du kan beregne et fugtighedsindeks (N / F) for Sjælland ud fra overstående tal.
Du kan også bruge figuren fra teksten
Vandbalance for Danmark.

Find vandbalanceligningns elementer i figuren.

N = nedbøren ( den blå linje)

F = Fordampningen ( den grønnne linje)

Men hvor er Ao og Au ?

Ja - det er jo forskellen på N og F . I vinterhalvåret er N > F og vi har derfor et nedbørsoverskud ( markeret med blåt) Det vil være afstrømnigen (Au + Ao)

Om afstrømningen så er Overjordisk (Ao) eller Underjordisk ( Au) afhænger af jordbunden.

Luftens mætningskurve
Jordbundsforhold i Danmark
geoviden-4-2014.pdf

Gode bakterier renser ...

Opgave 2: Befolkningstilvækst og fødevareproduktion

Beskriv udviklingen i verdens befolkning siden 1950 og frem til 2050 og diskuter, hvilke udfordringer dette giver for landbruget? Opgaven kombinerer dele af demografien og erhvervsgeografien. Det er vigtigt at I anvender teksten Det globale fødevareproblem

En hypotese kan være:

 • En stigende befolkning vil give et øget pres på naturlige ressourcer (jord, vand og miljø), og
 • kræve en omlægning af såvel dyrkningsmetoder som kostsammensætning (animalsk -> vegetabilsk) ?

Demografien ...

 • Tegn et kurvediagram eller lav en tabel der viser udviklingen i verdensbefolkningen 1950-2050
 • Tegn en transitionsfigur i Excel for verdensbefolkningens udvikling 1950-2050, og
 • Beskriv udviklingen i forhold til den demografiske transitionsmodel
 • Lav gerne befolkningskurver for enkelte regioner; Afrika, Mellemøsten, Asien, Europa - så I kan sige noget om hvor i verden befolkningstilvæksten er størst!!!

Erhvervsgeografien ..

Find dernæst data for de valgte lande / regioner vedrørende:

Datamateriale

Kunsten at brødføde verdens befolkning

Opgave 3: Det globale fødevareproblem

Både spørgsmål b. og c har vi arbejdet med i geografi b. Forklar hvorledes man vha. den grønne revolution globalt har kunnet øge fødevareproduktionen markant.

c. Beskriv og forklar væsentlige forskelle i ernæringssituationen og kostsammensætning (animalsk/vegetabilsk) i forskellige lande.
(www.nationalgeographic.com/what-theworld-eats/)

En hypotese kunne være,

at kostsammensætningen afspejler landenes økonomiske udvikling og øvrige ressourcer (landbrugsjord pr indb)

Fremgangsmåde:

 • Vælg en række forskellige lande som eksempler. Vælg nogle lande hvorfra vi har data om kostsammensætningen - se
  what-the-world-eats
 • Undersøg kalorieforbruget pr indbygger i disse lande
 • Beskriv hvad der er karakteristisk for kostsammensætningen i de valgte lande (% animalsk kost)
 • Find ligeledes data for:
  BNP pr indb., % voksne med fedme og børn som er underernærede,

  landbrugsareal pr indbygger og høstudbytte pr hektar

 • Præsenter disse data i en tabel
 • Er der nogen sammenhæng mellem kostsammensætningen (mængden af animalske fødevarer) og landbrugsareal pr. indbygger og / eller BNP pr indbygger?
 • Diskuter fordele og ulemper ved den forskellige kostsammensætning - herunder ; hvorfor er en animalsk kost ikke bæredygtig ?
opdyrket-areal-pr-indbygger
Opdyrket areal pr indb. 1961-2014 - udvalgte regioner
Kilde

Se flere figurer m.v. på
Ottos noter til erhvervsgeografi

Det er vigtigt at I anvender teksten
Det globale fødevareproblem

Datamateriale

Kunsten at brødføde verdens befolkning

Opgave 4: Dansk landbrug

a. Redegør for udviklingen i det danske landbrug efter 2. verdenskrig

c. Vurdér kort den samlede samfundsmæssige betydning af moderne landbrugsmetoder
I geografi vil vi som minimum hører noget om landbrugets udvikling / forandring siden 1950 - se tabel nedenfor.

Inddrag i beskrivelsen begreber som:

 • strukturudviklingen
 • produktionsfaktorer
  ( arbejdsintensivt -> kapitalintensivt)
 • arbejdsproduktivitet
 • arealproduktivitet
 • koncentration ( altså antal dyr pr bedrift)
 • mekanisering / industrialisering -> automatisering af produktionen
 • specialisering og
 • stordriftsfordele

Datamateriale

Strukturudviklingen i dansk landbrug 1950-2010 (kilde)
Overvej hvorfor mælkeproduktionen - i modsætning til svine og kornproduktinen , ikke er steget i perioden ..?

Prøv også at forklare hvad der driver denne udvikling frem mod stadig større og større, og mere og mere effektive landbrug?

Altså : hvad er dynamikken / kræfterne bag denne strukturudvikling?

Som et af de få erhverv er landbruget underlagt såvel naturmæssige som samfundsmæssige forhold, som er afgørende for produktionens størrelse og dermed indtjeningen. (kilde)
Landbrugets samfundsmæssige betydning (kilde)
Anvend nogle enkelte elementer fra mindmappet her , til at belyse landbrugets samfundsmæssige betydning i dagens Danmark .

Prøv også at tage stilling til om dansk landbrug er bæredygtigt? Se sidste side i teksten om "Dansk Landbrug"

Artikel som skal anvendes ...

Opgave 5: Ernæring og sundhed

Geografi:

Diskutér den demografiske og erhvervsmæssige udviklings betydning for den stigende forekomst af livsstilssygdomme, og
afslut med at opridse, hvilke positive eller negative perspektiver du ser i forhold til livsstilssygdomme i fremtiden.

I Geografi delen af denne opgave handler det om at demonstrere, at I kan finde, anvende og præsentere demografiske og erhvervsøkonomiske data.

Opgaven i geografidelen vil være at sammenligne forskellige typer af lande med hensyn til:

økonomi, sundhed, ernæring og kost.

Følgende indikatorer kan anvendes:

 • BNP pr capita, % arbejdsstyrke i landbrug, urbaniseringsgrad %
 • Levealder M/K , Børnedødelighed, % ældre > 60 år, % med diabetes
 • Kcal. pr indb pr dag, % overvægtige, % undervægtige, kostsammensætning ( % sukker / fedt)
Brug demografiopgaven fra tidligere!

I kan med fordel anvende økonomiske og demografiske data fra den demografiopgave som I afleverede tidligere på året. Her udfyldte I en tabel med socio-økonomiske og demografiske data.

Nederst i tabellen kan I indsætte data om sundhed og kost

Fremgangsmåde:

 1. I kan evt. arbejde ud fra en hypotese som denne:En hypotese kan være :
  • at livsstilssygdomme som diabetes primært rammer ældre mennesker, og
  • derfor vil være mest udbredt i lande med en stor ældre befolkning, og
  • i lande med en overvejende animalsk kostsammensætning

 2. Vælg 5 forskellige lande, prøv både at få høj- , mellem- og et lavindkomstland med.
  • I demografiopgaven arbejdede I kun med to lande. Så find tre lande mere og supler demografiopgaven med data fra disse lande. (OBS - I behøver ikke tegne transitionsdiagrammer m.v. for de ekstra lande I vælger)
  • Find data og indsæt i tabellen. I kan finde alle data på www.ourworlindata.org. Mange af de data I skal bruge har I allerede set på siden om Globale fødevareproblemer men enkelte ting - f.eks antal diabetes m.v. skal I finde på www.ourworldindate.org
 3. Analyser data - dvs.
  • find sammenhænge / korrelation mellem tallene. Kan nogle data forklare andre data?
  • Er der noget som er karakteristisk for lav - indkomst landene og højindkomstlandene?
  • Hvilke type lande har det højeste antal diabetes tilfælde?
   Hvem har den længste levealder?
  • Er der en sammenhæng mellem antal ældre og udbredelsen af diabetes?
   Er der sammenhæng mellem urbaniseringsgrad og antal diabetes tilfælde ?
  • Er der en sammenhæng melle kost og diabetes / levealder ? etc. etc.
 4. Kan hypotesen bekræftes eller afkræftes..?
  • Overvej hvilke forhold der vil påvirke udbredelsen af livsstilsygdomme i fremtiden - såvel i vesten som i udviklingslandene ?
  • Konklusion ..?

Datamateriale

Andre databaser:

 • CIA World Factbook Her kan du finde alle slags data - f.eks. beskæftigede i landbrug. Vælg land -> Economy -> Labor force - by occupation:
Artikel: om livsstilssygdomme ...

Opgave 6: Global opvarmning:

Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem.

Fremgangsmåde:

 1. Beskriv kort det naturlige kulstofkredsløb og hvordan mennesket påvirker dette
  • Beskriv de naturlige kullstofkredsløb i modellen
  • Beskriv mennekets bidrag til kredskløbet
  • Studer tallene i modellen .Hvor bliver mennesket 7.5 GT kulstof af ? Havner det altsammen i atmosfæren ?
 1. Beskriv atmosfærens strålingsbalance og den naturlige drivhuseffekt
  • Begynd med at beskrive hvad der sker med indstrålingen ... (reflektion / albedo og absorbtion)
  • beskriv hvad der sker med jordens varmeudstråling ...
  • Hvorfor er jordens samlede varmeudstråling (118) større end den indstråling der absorberes i jordoverfladen (48)
  • HVad betyder den naturlige drivhuseffekt for jordens klima / gennemsnitstemperatur?
 2. Hvordan påvirker mennesket den naturlige drivhuseffekt ...?
  Inddrag gerne forhold som ; befolkning, økonomisk udvikling / levestandard og energiforbrug
 1. Giv et eller flere eksempler på hvordan klimasystemet reagerer på en øget drivhuseffekt - altså en eller flere feedback-mekanismer.
 2. Diskuter forskellige muligheder for at begrænse vores CO2 udslip ... se f.eks. mine noter

Datamateriale

Se materialer / data på min side om global opvarmning

Du skal iddrage modellen her i din besvarelse :

Atmosfærens strålings - og energibalance
gronland-en-tikkende-klimabombe

Tre gode råd .....

1. Brug lærers vejledning

Nogle af jer følger lærervejledningen og anvender både noter og tekster fra undervisningen.

Det er I sig selv ikke noget enestående - men slet og ret god studieteknik.
Resultatet heraf er oftest en god opgave. :-)

Der er desværre også nogle kursister som vælger IKKE at anvende noter og tekster eller vejledning i øvrigt.

Det er således svært at skrive opgave om dansk landbrug eller global opvarmning UDEN at bruge de tekster vi har læst herom ...!

Resultat er oftest meget mangelfuldt og ikke særlig godt :-(

2. Statistik og data

Husk at anvende / bruge de data i form af billeder, figurer, tabeller mv. som I medtager i jeres synopsis

I mange af geografiopgaverne skal I netop vise at I kan finde , præsentere og anvende data. Ovenfor er der link til de steder hvor I finder disse data.

Det betyder blandt andet at I skal kunne dokumentere det I siger - hvis I f.eks siger at "jo flere mennesker, jo flere ældre" - så er det vigtigt at i har nogle data der kan underbygge jeres udsagn

Derfor til alle sådanne generelle udsagn:

find data / tal / statistik der kan bekræfte / dokumentere sådanne påstande/ hypoteser.

Hvis du ikke selv har medtaget de relevante data , figurer , tabeller i din evalueringsopgave - så må din lærer / censor jo hive et eller andet frem som vi kan tale om ... det kan være ting fra lærebogen eller andre opgaver vi har lavet i årets løb ... sådan så vi kan få en egentlig eksamination

3. Kernefagligt stof

Eksamen handler jo om at I skal demonstrere at I har tilegnet jer noget fagligt stof.

Det er ikke jeres synopsis der vurderes til eksamen, men jeres evne til at inddrage og anvende det kernefaglige stof fra undervisningen, som f.eks demografien, klimatologi, erhvervsgeografi m.v.

Derfor skal I have styr på jeres noter og opgaver fra undervisningen samt de tekster der er anvendt i årets løb.

I skal derfor læse og anvende dele af det faglige stof som er læst i årets løb.

Har du f.eks. skrevet opgave om 'Sundhed og ernæring', så vil der ved eksamen blive spurgt ind til det kernefaglige stof i demografi.

Har du lavet opgave 2 om Befolkningstilvækst og fødevareproduktion, så vil der ligeledes blive spurgt ind til centrale dele af pensumi demografi og teksten vi har læst om Det Globale Fødevareproblem.

Har du skrevet opgave 5 om Drikkevand / vandmiljø, så indgår der her , såvel klimatologi, hydrologi og vores tekst om dansk landbrug. osv.

mvh Otto