Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Eksamensprojektet i NF (geo)

Vejledning til geografi

Eksamen i NF består som bekendt af en intern flerfaglig prøve og en ekstern enkeltfaglig prøve.

På siden her finder du min vejledning til geografidelen NF-eksamensprojektet og den fælles NF-eksamen (Interne Flerfaglige Prøve).

Projektpapirer med opgavekrav og opgaver ligger her:

EKSAMENSPROJEKTET i NF 2022

Se kalender april-juni 2022 med jeres eksamensdatoer.

Brug denne vejledning før du spørg mig hvordan I skal lave dette eller hint ...

Til hver af de 6 opgaver som I kan vælge imellem, har jeg angivet:
 • Geografi spørgsmålet i opgaven
 • Hvilke bilag / materialer I skal anvende, og
 • Vejledning til hvordan I kan anvende materialet.
Alle opgaver kan besvares på baggrund af det UNDERVISNINGSMATERIALE vi har anvendt i timerne og de OPGAVER I har lavet i øbet af året. I alle opgaverne henvises der til disse opgaver , eller de indgår direkte som bilagsmateriale til geografispørgsmålet.

Har du fulgt med i timerne og lavet opgaverne, er det ret nemt at gå til.

Til dig der ikke fik lavet den pågældende opgave i årets løb, så er det sidste chance nu!

Husk også at der i nedenstående ikke er taget højde for Biologi og Kemi fagets andel af evalueringsopgaven.

Husk: at vores vejledning er rettet mod det meget gode præstation (10-12), så selv om du ikke kan svare på alle spørgsmål i min vejledning her - har du fortsat mulighed for at bestå eksamen med en lavere karakter ...

Synopsen:

Det er vigtigt, at du i synopsen skriver i stikord med anvendelse af punktopstilling og angivelse af sammenhænge med pile (-> )

Eksempel på

eksemplarisk synops 1

eksemplarisk synops 2

Her tilfældige uddrag fra 4 forskellige synopser, som illustrere hvor forskelligt I løser opgaven . Noget er bedre / lettere at anvende til eksamen end andet

Synops 1 | uddrag 2 | uddrag 3 | uddrag 4

Indledning ...!

Det er en god ide at bruge lidt tid på at skrive en god indledning til din opgave .

Prøv her at fortælle hvorfor emnet er interessant og relevant.

Eventuelt hvilke problemstillinger / spørgsmål / konflikter emnet indeholder.

Bilags materiale

Der skal anvendes mindst 2 bilag fra hvert af de tre fag.

Nedenfor kan du se de bilag som du kan anvende til geografi-spørgsmålene.

Hvis du kun ønsker at bruge 2 af disse bilag, så vælg de to første i alle tilfælde.

Fagligt kernestof

NF- eksamensprojektet skal inddrage centralt fagligt stof fra undervisningen + andet materiale, som jeres faglærere henviser jer til.

Det er som sådan ikke DET I skriver, men jeres evne til at inddrage fagligt kernestof som vurderes ved eksamen.

Hvis I vælger i synopsen at se stort på faglærerens vejledning - så undgår I desværre ikke at vi spørger til dette faglige kernestof under eksamen.

NF - Eksamensvejledning

Geografi vejl. til opgaverne:

Opgave 1: Drikkevand / vandmiljø

Geografi-spørgsmål:

Redegør for hvordan der opstår nedbør og beskriv vandets kredsløb, samt hvilken betydning jordbundsforholdene har for grundvanddannelsen i Danmark. Artiklen som inddrages:
Gode bakterier renser ...

Bilag til geografi:

Figur 1: Vandets kredsløb for Sjælland.
Figur 2: Vandbalance for Danmark.

Find vandbalanceligningns elementer i figuren.

N = nedbøren ( den blå linje)

F = Fordampningen ( den grønnne linje)

Men hvor er Ao og Au ?

Ja - det er jo forskellen på N og F . I vinterhalvåret er N > F og vi har derfor et nedbørsoverskud ( markeret med blåt) Det vil være afstrømnigen (Au + Ao)

Om afstrømningen så er Overjordisk (Ao) eller Underjordisk ( Au) afhænger af jordbunden.

Figur 3: Luftens mætningskurve
geoviden-4-2014.pdf

Vejledning til opgavebesvarelse:

Opgaven ligger inden for hydrologi, klimatologi.

Det vil være en rigtig god ide at inddrage opgaven om
Jordbundsforhold i Danmark og tjekke op på websiden om hydrologi Du kan gå frem efter disse spørgsmål:

Hertil kan så inddrages nogle Samfundsmæssige forhold:

Opgave 2: Befolkningstilvækst og fødevareproduktion

Geografi spørgsmål:

Beskriv udviklingen i verdens befolkning siden 1950 og frem til 2050 og diskuter, hvilke udfordringer dette giver for landbruget? Kunsten at brødføde verdens befolkning

Bilag til geografi:

Figur 1: Verdensbefolkningens udvikling (1000'er) 1950-2050.
Den lodrette stiplede streg angiver ca. år 2022
Figur 2: Model som viser sammenhængen mellem befolningsudvikling og landbrugsarel pr. indbygger
Figur 3: Arealanvendelsen globalt - herunder landbrugsarealets anvendelse

Vejledning til opgavebesvarelse:

Opgaven kombinerer dele af demografien og erhvervsgeografien.
Det er vigtigt at I anvender teksten Det globale fødevareproblem og din tabel med data fra opgave 1 til Det Global Fødevareproblem.

Du kan anvende en eller flere af hypoteserne fra opgave 1 til det globale fødevareproblem.

Demografien ...

Erhvervsgeografien ..

Opgave 3: Det globale fødevareproblem

Geografi-spørgsmål:

Både spørgsmål b. og c har vi arbejdet med i geografi b. Forklar hvorledes landbruget har øget arealproduktiviteten markant.

c. Beskriv og forklar væsentlige forskelle i ernæringssituationen og kostsammensætning (animalsk/vegetabilsk) i forskellige lande.
I skal inddrage teksten:
Kunsten at brødføde verdens befolkning
.

Bilag til geografi:

Figur 1: Høstudbytte ton pr. hektar udvalgte lande / regioner
Figur 2: Gødningsforbrug kg pr hektar udvalgte lande / regioner
Vedrørende spørgsmål C , om ernæring og kostsammensætning, skal du anvende dine data fra Opgave 1: Komparativ fødevareanalyse

Evt. supplerende data om kostsammensætning i få udvalgte lande kan findes på www.nationalgeographic.com/what-theworld-eats/

Vejledning til opgavebesvarelse:

Opgave 4: Dansk landbrug

Spørgsmål til geografi:

a. Redegør for udviklingen i det danske landbrug efter 2. verdenskrig, og vurdér kort den samlede samfundsmæssige betydning af det moderne landbrug. Artikel som skal anvendes ...

Bilag til geografi:

Figur 1: landbrugets strukturudvikling 1915-2015

Figur 2: Strukturudviklingen i dansk landbrug 1950-2010 (kilde)
Figur 3: Mindmap som illustrerer landbrugets samfundsmæssige betydning i Danmark

Vejledning til opgavebesvarelse:

I besvarelsen af denne opgave er det en rigtig god ide at inddrage den opgave du har lavet om landbrugets strukturudvikling -

Inddrag i beskrivelsen begreber som:

Opgave 5: Ernæring og sundhed

Geografi spørgsmålet:

Diskutér den demografiske og erhvervsmæssige udviklings betydning for den stigende forekomst af livsstilssygdomme/fejlernæring. Artikel: om livsstilssygdomme ...

Bilag til geografi:

I Geografi delen af denne opgave skal I anvende følgende materiale:
 • Figurer (befolkningskurver, befolkningspyramider og alderbetinget fertilitet) og datatabel fra jeres opgave i demografi:
  Komparativ befolkningsanalyse .
 • Her har I alle økonomiske/ erhvervsmæssige, demografiske og ernæringsmæssige data som skal anvendes. Husk dog at du skal have udfyldt den nederste del af tabellen vedr. sundhed og ernæring.
 • Da I kun arbejdede med to lande dengang - skal I vælge mindst to lande mere. Igen skal det være to meget forskellige lande.
 • Vælg gerne USA og Kina hvis I ikke havde valgt dem sidst. Ellers vælg på listen her:

  1) Afghanistan, Congo, Etiopien, Irak, Niger, Nigeria, Pakistan, Syrien og Uganda

  2) Danmark, Italien, Japan, Kina, Portugal, Rusland, Thailand, Tyrkiet og USA

Vejledning til opgavebesvarelse:

Da I nu har en stor mængde data, dels i form af figurer og ikke mindst data i jeres tabel , er det vigtigt at I går metodisk frem. Det handler overordnet set om to ting:

Opgave 6: Global opvarmning:

Geografi spørgsmålet:

Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem. Det globale kulstofkredsløb er i ubalance

Bilag til geografi:

Figur 1: Model af kulstofkredsløbet
Model af atmosfærens strålingsbalance
Figur 3: Co2 koncentration i atmosfæren 1958-2019

Vejledning til opgavebesvarelse:

Tre gode råd .....

1. Brug lærers vejledning

Nogle af jer følger lærervejledningen og anvender både noter og tekster fra undervisningen.

Det er I sig selv ikke noget enestående - men slet og ret god studieteknik.
Resultatet heraf er oftest en god opgave. :-)

Der er desværre også nogle kursister som vælger IKKE at anvende noter og tekster eller vejledning i øvrigt.

Det er således svært at skrive opgave om dansk landbrug eller global opvarmning UDEN at bruge de tekster vi har læst herom ...!

Resultat er oftest meget mangelfuldt og ikke særlig godt :-(

2. Statistik og data

Husk at anvende / bruge de data i form af billeder, figurer, tabeller mv. som I medtager i jeres synopsis

I mange af geografiopgaverne skal I netop vise at I kan finde , præsentere og anvende data. Ovenfor er der link til de steder hvor I finder disse data.

Det betyder blandt andet at I skal kunne dokumentere det I siger - hvis I f.eks siger at "jo flere mennesker, jo flere ældre" - så er det vigtigt at i har nogle data der kan underbygge jeres udsagn

Derfor til alle sådanne generelle udsagn:

find data / tal / statistik der kan bekræfte / dokumentere sådanne påstande/ hypoteser.

Hvis du ikke selv har medtaget de relevante data , figurer , tabeller i din evalueringsopgave - så må din lærer / censor jo hive et eller andet frem som vi kan tale om ... det kan være ting fra lærebogen eller andre opgaver vi har lavet i årets løb ... sådan så vi kan få en egentlig eksamination

3. Kernefagligt stof

Eksamen handler jo om at I skal demonstrere at I har tilegnet jer noget fagligt stof.

Det er ikke jeres synopsis der vurderes til eksamen, men jeres evne til at inddrage og anvende det kernefaglige stof fra undervisningen, som f.eks demografien, klimatologi, erhvervsgeografi m.v.

Derfor skal I have styr på jeres noter og opgaver fra undervisningen samt de tekster der er anvendt i årets løb.

I skal derfor læse og anvende dele af det faglige stof som er læst i årets løb.

Har du f.eks. skrevet opgave om 'Sundhed og ernæring', så vil der ved eksamen blive spurgt ind til det kernefaglige stof i demografi.

Har du lavet opgave 2 om Befolkningstilvækst og fødevareproduktion, så vil der ligeledes blive spurgt ind til centrale dele af pensumi demografi og teksten vi har læst om Det Globale Fødevareproblem.

Har du skrevet opgave 5 om Drikkevand / vandmiljø, så indgår der her , såvel klimatologi, hydrologi og vores tekst om dansk landbrug. osv.

mvh Otto

Til toppen