Ottos geografi noter til HF
Geografinoter
Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Tjek på demografien?

Spørgsmålene her referer til centrale dele af pensumet i demografi / befolkingsgeografi på Frederiksberg Hf kursus (FHF).

Har du fulgt undervisningen i geografi på FHF skulle du gerne kunne svare på de fleste af disse spørgsmål efter undervisningen på 1. HF. * Se også

Indhold:

Hvad er demografi?

Læren om befolkningens udvikling, vækst, fordeling og sammensætning

Demorafiske begreber

Hvordan beregnes den naturlige årlige befolkningstilvækst?

Antal fødte minus antal døde pr år

Hvordan beregnes den reelle befolkningstilvækst ved hjælp af befolkningsligningen?

Fødte minus døde +/- indvandring minus udvandring

Hvad betyder begrebet 'nettovandring' ?

Nettevandringen er forskellen på antal indvandrede minus antal udvandrede

Hvorfor omregner vi antal fødte og døde til relative tal i promille?

Så vi kan sammenligne antal fødte og døde over tid og mellem forskellige lande, uafhængigt af antallet af indbyggere.

Definer begreberne fødsels– og dødshyppighed (også kaldet fødsels- og dødsrate)?

Antal fødte eller døde pr 1000 indbyggere et givent år

Forklar hvad det vil sige at fødselsraten er f.eks. 12,4 promille?

At der det givne år fødtes 12,4 børn pr 1000 indbyggere

Hvis fødselsraten er 22.0 ‰ og dødsraten er 12.0 ‰ . Hvad er så befolkningstilvæksten? (i %)

Befolkningstilvæksten er 1 % ( 22 - 12 = 10 promille = 1 %)

Kan befolkningstilvæksten være negativ?

Ja - det var f.eks tilfældet i Danmark i begyndelsen af 1980'erne

Hvad betyder begrebet 'fertilitet' eller 'samlet fertilitet'?

Antal fødte børn pr. kvinde

Hvad menes med begrebet reproduktionstallet ?

At hver kvinde skal føde 2,1 barn for at befolkningstallet er stabilt

Hvilken model anvendes til at beskrive befolkningsudviklingen over tid?

Den demografiske transitionsmodel

Demografisk transitionsmodel

Hvad betyder transition – i forbindelse med demografisk transition?

En overgang fra en situation med høj fødsels- og dødsrate til en situation med lav fødsels- og dødsrate
Demografisk transitiosmodel

Hvordan aflæses befolkningstilvæksten i den demografiske transitionsmodel?

Ved afstanden mellem kurven for fødselsrate og kurven for dødsrate

I hvilke fase af den demografiske transition er befolkningstilvæksten
  • stigende ?
  • faldende
  • stabil
  • negativ

Stigende i fase 2 , faldende i fase 3, stabil i fase 1 og 4 og negativ i fase 5.

Hvilke faktorer anvendes i den demografiske analyse til at forklare udviklingen fra en fase til den næste i den demografiske transition?

Samfundsmæssige forandringer som påvirker befolkningens levevilkår / livsstil og dermed fødselstal og dødelighed

Demografisk transition i Danmark

Demografisk transition i Danmark

Har Danmark gennemgået den demografiske transition?

Ja - fødsels- og dødsraten er faldet fra ca. 30 prom. til idag kun 12-13 prom.

Hvordan forklares den høje dødelighed tilbage i 1700-tallet ?

Dårlig ernæring-> svækket immunforsvar -> høj børnedødelighed - f.eks pga influenza, lungebetændelse eller lign.

Hvordan forklares den faldende dødelighed efter ca år 1800?

Bedre ernæring (landboreformerne ) , bevisthed om hygiejne (bakterier) og udvikling af lægevidenskaben

Hvordan forklares den faldende fødselsrate efter år 1900 ?

Med industrialiseringen flytter folk til byerne (=urbanisering) , små lejligheder, forbud mod børnearbejde, ikke praktisk eller økonomisk med mange børn.

Hvorfor begynder dødeligheden at stige efter 1950?

to demografiske forklaringer:
  • De store årgange fra slutningen af 1800-tallet begynder at dø
  • Flere ældre i samfundet - fordi fødselstallet har været faldende siden år 1900

Hvilke samfundsmæssige forhold kan forklare at fødselstallet er fortsat med at falde efter 1960'erne?

P-pillen, Fri abort (=familieplanlægning), flere kvinder i uddannelse / arbejde -> Kvindebevægelsen = opgør med den traditionelle kvinderolle(moderskabet) -> krisen for kernefamilien, færre ægteskaber, senere fødsler -> færre børn

Hvilke fase(r) af den demografiske transition har Tyskland og Burundi gennemgået? (se figur nedenfor)

Tyskland befinder sig siden 1950 i den 5. fase - dødeligheden er stigende og fødselsraten meget lav. Befolkningstilvæksten negativ siden 1970'erne
Burundi befinder sig i 2. fase i hele perioden- selv om fødselsraten falder lidt - så er den fortsat meget høj.
Demografisk transition i Tyskland og Burundi

Aldersfordeling

Hvad er karakteristisk for aldersfordelingen i h.h.v. Tyskland og Burundi ? (se figur nedenfor)

Tyskland har ikke mange børn og unge, men tilgengæld mange ældre mennesker
Burundi har omvendt mange børn og unge, men færre ældre mennesker.
befolkningspyramide for Tyskland og Burundi

Hvad er karakteristisk for aldersfordelingen i h.h.v. Afrika og Europa? (se figur nedenfor)

Afrika har en meget ung befolkning - og ikke mange ældre mennesker.
Europa har tilgengæld ikke mange børn og unge, men mange ældre mennesker
befolkningspyramide for Afrika og Europa

Hvilken simpel demografisk forklaring er der på denne forskel?

Fødselsraten i Afrika er meget høj, mens den i Europa er meget lav. Endelig er levealderen længere i Europa end i Afrika - hvilket også giver flere ældre i Europa

Hvilken fase i den demografiske transition befinder h.h.v. Afrika og Europa sig i ?

Aldersfordelingen i Afrika svarer til fase 2 (højt fødselstal - faldende dødelighed), mens aldersfordelingen i Europa svarer til fase 5 , med en lav fødselsrate og en stigende dødelighed p.g.a. de relativ flere ældre mennesker

Konsekvenser af den demografiske udvikling

Hvilken særlige udfordringer giver Afrikas befolkningssammensætning?

At skaffe uddannelse og siden arbejde til de 600 mio. børn og unge i Afrika
Kan man skabe acceptable levevilkår for den voksende befolkning?

Potentiale: En enorm stor fremtidig arbejdsstyrke. Positivt hvis der er arbejde, men hvis ikke: fortsat fattigdom -> og enorme social og politiske problemer!

Hvilken betydning kan / vil / har befolkningstilvæksten i Afrika for Europa?

Den stigende indvandring til Europa fra Afrika i de seneste år og ikke mindst i 2015 kan bl.a. tilskrives Afrikas store befolkningstilvækst

Har Europa et befolkningsproblem? Og i givet fald hvilket?

1. færre børn og flere ældre -> stigende udgifter til pensioner, sundhedstjeneste m.v. (= Forsørgerbyrde) <-> øko. belastning for den danske velfærdsstat.

2. Den stigende indvandring giver 'udfordringer' m.h.t. integratrion + øgede økonomiske udgifter <=> pres på statsfinanserne + fare for politisk ustabilitet / polarisering

Kommentar søjlediagrammet herunder - hvordan kan det relateres til demografien?

Netop lande med høj befolkningstilvækst har mindre jord pr indbygger ->
mindre indtjening i landbruget -> afvandring til byerne -> udvandring
dyrkbart-jord-pr-indb fortsættes senere ....

Til toppen