Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Geografieksamen 2021

Eksamen i geografi

Når du har været til den fællesfaglige NF eksamen, er du måske en af de (heldige) der skal til enkeltfaglig eksamen i geografi.

Ved eksamens start trækker du et spørgsmål med bilag, som du derefter har 24 min til at forberede dig på

Forudsætningen for en god karakter er:

 • at du har deltaget aktivt i undervisningen
 • at du forbereder dig til eksamen , dvs.
  • at du får styr på dine tekster, noter og opgaver
  • at du forbereder dig på de eksamensspørgsmål som du kan trække
  • og de øvelser / opgaver som er knyttet til de enkelte eksamensspørgsmål
Vi har desværre ikke tid til at repetere pensum inden eksamen, men du kan gøre meget selv.

Du kan - gerne med en klassekammerat - gennemgå mine Q & A til geografi eller se nogle af mine videoer til de enkelte emner / opgaver som vi har arbejdet med

Eksamenspensum

Nedenfor kan du se en oversigt over dit pensum til geografieksamen

Oversigten er inddelt efter de emner vi har arbejdet med.

For hvert emne er der

 • link til de tekster som vi har læst
 • link til den øvelse / opgave som du skal inddrage under eksaminationen

Eksamenspensum i geografi 2021-22

Øvelser:

 1. Lokale temperaturforhold
 2. Klimaanalyse
 3. Jordbundsforhold i Danmark
 4. Globalopvarmning Skr. afl.
 5. Fertilitetstal for Danmark
 6. Demografisk transitionsmodel
 7. Demografisk transisiton i DK
 8. Demografisk transition i ulandene
 9. Komparativ befolkningsanalyse Skr. afl.
 10. Erhvervsgeografi - opgave 1
 11. Strukturudvikling i dansk landbrug
 12. Komparativ fødevareanalyse Skr. afl.

Eksamensspørgsmål:

Det er jo lidt specielt med de enkeltfaglige eksamener i NF, at du må kende eksamensspørgsmålene som du kan trække til eksamen.

Det betyder jo at du har de bedste muligheder for at forberede dig på eksamen :-)

Du må dog ikke vide, hvilke bilag du får udleveret sammen med eksamensspørgsmålet. Men bilagene må godt være kendte - dvs. noget som vi har brugt i undervisningen :-)

Normalt skal der være 10 forskellige eksamensspørgsmål at trække til geografieksamen.

Her er eksamensspørgsmålene med link til de øvelser / opgaver som skal under de enkelte eksamensspørgsmål.

Eksamensspørgsmål 2022 | DOCX pr. 7 maj 22


OBS: da spørgsmål skal godkendes af den udefrakommende censor - kan der ske ændringer i spørgsmålene.

Info om NF eksamen

Enkeltfaglig eksamen i geografi

Forberedelse ...

Du har de bedste muligheder for at forberede dig til geografieksamen
 • Du kender de eksamensspørgsmål du kan trække,
 • Du ved hvilke øvelser / opgaver som skal inddrages til de enkelte spørgsmål
 • Lav en læseplan sammen med én eller to klassekammerater.

  Læs f.eks. Klimatologi om formiddagen og mød hinanden om eftermiddagen og gennemgå eksamensspørgsmålene til klimatologi og den øvelse / opgave som er tilknyttet spørgsmålene.

  Lav korte noter til de enkelte eksamensspørgsmål / opgaver i klimatologi.

  Gør det samme med de øvrige emner .

  Faglig fordybelse ..

  Geografieksamen varer 24 min. dvs at selve eksaminationstiden er ca 18-20 min. Altså langt mere end de ca. 5 min du talte om geografi til NF eksamen !

  Det betyder at der er tid til langt større faglig fordybelse, end ved NF eksamen.

  Derfor er det vigtigt at I får læst teksterne og gennemgået jeres noter og opgaver til de enkelte emner.

  Det betyder også, at jeg kan spørge ind til det faglige stof, som ikke er direkte angivet i spørgsmålet. Hvis der f.eks. ikke står noget om kystklima- og fastlandsklima i spørgsmålene til klimatologi, kan jeg spørge til det alligevel, da det er en del af pensum i klimatologi.

 • Inddrag øvelser /opgaver

  I har jo lavet et antal øvelser / opgaver i årets løb. I alle eksamensspørgsmål blever du bedt om at inddrage en af disse øvelser.

  Øvelser der indgår i eksamen:

  I spørgsmålene til KLIMATOLOGI skal du inddrage øvelsen i klimaanalyse med hydrotermfigurer. Du skal derfor til eksamen beskrive og analysere de to lokaliteter (Verchojansk og Cherrapunji) som vi arbejdede med i øvelsen. Har du selv valgt andre lokaliteter end disse - kan du også vælge at inddrage dem i din besvarelse.

  Opgaven til KLIMAANALYSE inddrager stort set alle dele af pensum i Klimatologi og det er derfor vigtigt at du får gennemgået og forberedt dig på opgaven / øvelsen.

  Det samme gælder i forhold til de øvrige øvelser under de respektive emner.

  Men det er klart, hvis du er oppe i noget med global opvarmning, spørg jeg ikke til øvelsen i demografi, men derimod den øvelse vi lavede om globalopvarmning.

  Vejledning på websiden her!!

  Husk at bruge den vejledninger som ligger på websiden her, under de enkelte emner vi har læst.

  F.eks. vedrørnde klimatologi - gå ind på siden via menuen øverst, og vælg 'eksamensopgaven'. Her vil der i de fleste tilfælde være både skriftlig og video-vejledning til øvelserne / opgaverne. Bemærk dog - at der også ligger opgaver / vejledninger som I måske ikke har lavet på jeres hold.

  Selve eksamen

  Du trækker et af de opgivne spørgsmål ved eksamens start.
  Du får udleveret spørgsmålet sammen med en række bilag (ca. 4 stk). Bilagene vil i de fleste tilfælde være kendt fra undervisningen.

  I forberedelsestiden (24 min) forbereder du dig på hvordan du vil anvende bilagene i besvarelse af spørgsmålet, og gennemgår dine noter m.v. til det pågældende spørgsmål.

  Hjælpemidler....

  Hvilke hjælpemidler må du anvende under forberedelsen? Mig bekendt alt , undtagen mundtlig, skriftlig eller digital kommunikation med omverdenen. Du må altså ikke anvende internet eller mobiltelefon under forberedelsen.

  Alle andre hjælpemidler , bøger , tekster og noter er tilladt.

  Under selve eksamen må du godt have noter med til det pågældende spørgsmål som er forberedt hjemmefra.
  Det bør dog kun være stikord (synops-formen), således at du ikke begynder at læse op. I givet fald vil censor / eksaminator bede dig lægge noterne væk!

  Under eksamen må du gerne inddrage andre figurer / bilag o.lign fra undervisningen som du finder relevant.

  Undervisningsministeriets regler m.v.

  Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr ... |
  Bekendtgørelse om visse regler om prøver ... |
  Almen eksamens bekendtgørelse

  Formalia - Ekstern enkeltfaglige prøve

  • Der afholdes en mundtlig eksamen med udefrakommende censor i ét af de tre fag bio, geo eller kemi.
  • Hvilket fag den enkelte klasse / eleverne skal op i, meddeles af undervisningsministeriet i maj måned.
  • Der vil normalt være 10 eksamensspørgsmål / opgaver til den enkeltfaglige prøve.
  • Et eksamensspørgsmål indeholder en overskrift, en præciserende tekst og forskelligt bilagsmateriale (figurer, tabeller / data, forsøgdata o.lign.)
  • Bilag må godt være kendt fra undervisningen
  • Opgaverne indeholder eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde
  • Opgaverne skal være kendt af eleverne inden prøven - men uden bilag !

  • Opgaverne skal dække de faglige mål, kernestoffet og supplerende stof
  • De enkelte eksamensopgaver må benyttes 3 gange på samme hold.
  • Eksaminationstiden er ca. 24 minutter.
  • Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.
  • Der gives én karakter Vejledning til
   geo-eksamen
  Den enkeltfaglige prøve i NF
  Du skal til en enkeltfaglig prøve iét af de tre fag bio, geo eller kemi. Hvilket, meddeles af ministeriet i maj mdr.

  Læreplan - om ekstern enkeltfaglig prøve *

  Beskrivelsen her er gældende for alle tre fag (bio, geo og kemi)

  "Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator i det udtrukne fag.

  Opgaven indeholder en overskrift, angivelse af eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der skal inddrages, en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, forsøgsdata og lignende.

  Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af undervisningens kernestof og supplerende stof og feltarbejdet, det eksperimentelle eller andet empiribaseret arbejde. Bilagsmaterialet skal have et omfang, så hele materialet kan forventes inddraget under eksaminationen.

  Opgaverne skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestof og supplerende stof indenfor det udtrukne fag. Det enkelte eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde kan danne udgangspunkt for flere opgaver og kombineres med forskelligt bilagsmateriale. Hver opgave må anvendes tre gange. Der inddrages eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde i alle opgaver.

  Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.

  Eksaminationstiden er ca. 24 minutter.
  Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

  Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start.

  Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen."

  Bedømmelseskriterier

  "Den eksterne mundtlige prøve

  Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der lægges der vægt på, at eksaminanden i det udtrukne fag kan:
  • anvende fagets viden, modeller og metoder til beskrivelse af enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter
  • beskrive udførelsen af eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde
  • præsentere og vurdere data fra eget praktisk arbejde, herunder beskrive og forklare simple sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra faget
  • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagets repræsentationer og begreber.
  Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.
  *) citeret fra www.uvm.dk Til toppen