Ottos geografi noter til HF
Dansk Landbrug
Strukturudvikling, stordrift og miljø i dansk landbrug

Dansk landbrug

Tekster og opgaver til uge 13-14 2020:

Dansk landbrug Her er teksten vi læser

Teksten med mine markeringer i teksten

Spørgsmål som du skal prøve at besvare under læsningen af teksten, så du sikrer dig at du har forstået det væsentligste i teksten.

Opgaven som skal afleveres på Lectio i f.b.m. dansk landbrug - DATO FØLGER . For at løse opgaven skal du have læst s. 175-77 i teksten og du kan få vejledning ved at se VIDEO nr 3!

Dansk landbrug PowerPoint som jeg bruger i videoerne

Video-vejledning:

1. Om landboreformerne og Danmarks industrialisering 8 min.

2. Vigtige faglige begreber (15 min) som ikke introduceres i teksten! Herunder behandles landbrugets samfundsmæssige betydning samt produktionsfaktorer, arealproduktivitet og arbejdsproduktivitet!

3. Min gennemgang af tabel over strukturudviklingen i landbruget 20 min
Her er vejledning , faglige begreber som ikke indgår i jeres tekst. Vigtigt at I ser denne præsentation.

4.Om jordbund, gødningsforbrug, vandmiljø m.v (15 min)

Landboreformerne i Danmark

Historie

Den danske landbrugsstruktur havde været uændret i århundreder og grænserne for forøgelse af produktionen under de eksisterende former var for længst nået.

Stigende efterspørgsel og priser, gjorde det rentabelt for såvel jordejere og fæstebønder at få ændret den eksisterende struktur.

Allerede i 1755 gav den enevældige konge tilladelse til en åben offentlig debat om landbrugets forhold. I 1786 nedsætter regeringen en landbokommision som skal udarbejde forslag til reformering af landbrugssystemet. I kommissionen sad bl.a. juristen Colbjørnsen og den højadelige Ditlev Reventlow.

Landboreformerne 1780'erne

Mål: at forbedre bøndernes kår og der igennem øge produktiviteten og dermed landets samlede velstand og eksporten af landbrugsvarer

Midler:

 • Udskriftningen (bondens jord samles i ét sammenhængende stykke)
 • Udflytning -> enkelte bøndergårde flytter ud fra landbyen (enkeltgårdsbebyggelser). Præger dansk kulturlandskab i dag.
 • Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, og hoveriets omfang reguleret.
 • Mange godsejere vælger at sælge jorden til bønderne som hermed gik fra at være fæstebønder -> selvejerbønder = selvstændig erhvervsdrivende

Årslev landsby 1786 og 1795

Landboreformerne i Danmark
Figur 5: Årslev landsby før og efter landboreformerne. Jorden er udskiftet og nogle af gårdene er flyttet ud fra landsbyen
Følger:

 • Øget landbrugsproduktion / velstand på landet
 • Faldende dødelighed
 • 1815 - 1. skolelov om undervisningspligt
 • 1830'erne - Højskolerne oprettes
 • 1849 - Ny Grundlov giver stemmeret til bønderne (demokrati)

Frihedsstøtten

Landboreformerne i Danmark
På østsiden står der:
"Kongen kiendte at Borgerfriehed bestemt ved retfærdig Lov giver Kierlighed til Fædreland mod til dets Værn lyst til Kundskab Attraae til Flid Haab om Held"

På vestsiden står der:
"Kongen bød Stavnsbaandet skal ophøre Landboe Lovene gives Orden og Kraft at den frie Bonde kan vorde kiek og oplyst flittig og god hæderlig Borger lykkelig"

 • 1870'erne - kornkrisen pga billigt korn fra USA - Australien ->
 • omlægning af produktionen fra vegetabilsk -> animalsk
 • 1880'erne - Oprettelse af andelsmejerier og andelsslagterier <=>
 • øget forarbejdning af landbrugets råvarer <=> værditilvækst
 • = Danmarks industrialisering
 • Partiet Venstre - bøndernes parti i Rigsdagen

Dansk landbrug efter 1950

Landbrugets samfundsmæssige betydning
Figur 6: Mindmap - Dansk landbrugs samfundsmæssige betydning
Overvej hvilke positive og negative historier der kan fortælles om dansk landbrug i dag ?

Landbruget - mellem natur og samfund

landbruget - mellem samfund og natur
Figur 9.1 Som et af de få erhverv er landbruget underlagt såvel naturmæssige som samfundsmæssige forhold, som er afgørende for produktionens størrelse og dermed indtjeningen.
Figuren t.v. skal illustrere hvordan landbruget som erhverv er underlagt en lang række faktorer.

Man kan skelne mellem:

 • Samfundsmæssige forhold , og
 • Naturen - vind og vejr.
Mens det første - de samfundsmæssige forhold - ikke er noget specilt for landbrueget, men gælder for mange erhverv, så er det naturmæssige aspekt en helt særlig betingelse og udfordring for landbruget.

Landmændene kan på forskellig måde prøve at manipulere / påvirke de naturgivne betingelser for produktionen.

Det kan f.eks. ske gennem dræning af jorden, tilførsel af gødning, anvende pesticider( sprøjtemidler) mod skabedyr og plantesygdomme, gennem vanding af markerne, drivhusvækst m.v.

Produktionsfaktorerne:

I alle former for produktion kan man tale om produktionsfaktorer.
Dvs. de faktorer som bidrager til og er en forudsætning for produktionen

Meget simpelt kan disse reduceres til:

 • Jord (landbrugsareal, erhvervslokaler, fabriksbygninger m.v.)
 • Arbejdskraft (antal beskæftigede, kvalifikationer m.v.)
 • Kapital (investeringer i redskaber, maskiner og hjælpemidler)

Produktionsfaktorernes effektivitet/ produktivitet

Man kan måle effektiviteten af de enkelte produktionsfaktorer - altså hvor meget de hver i sær bidrager til produktionen med tre simple effektivitetsmål:
 • Arbejdsproduktivitet= produktion pr beskæftiget
 • Arealproduktivitet= Produktion pr arealenhed / hektar
 • Rentabilitet (forrentning)= % vis forrentning af investeret kapital (Det sidste kommer vi ikke til at arbejde med )

Nogle billeder:

Forskellige landbrugstyper

Bæredygtighed og produktivitet i moderne og traditionelt landbrug

Traditionelt og moderne landbrug

produktionsfaktorer
Figur 7: De tre faktorer som bidrager til produktionen: jord, arbejdskraft og kapital

Strukturudviklingen efter 1950

Begrebet strukturudvikling henviser til de forandringer, som dansk landbrug har gennemgået efter 1950.

Strukturudviklingen kan beskrives med tre ord:

Konsekvenserne af denne udvikling ses ved:

 • Færre, men større bedrifter/ landbrug
 • Færre beskæftigede i landbruget
 • Øget koncentration dvs. at den samlede landbrugsproduktion er koncentreret på færre og større enheder/ gårde => STORDRIFTSFORDELE.
 • Øget produktivitet i form af

  • arbejdsproduktivitet ( pga. mekanisering -> automatisering)

  • arealproduktivitet ( pga. kunstgødning, pesticider og forædlede kornsorter)
  • Stigende koncentration - dvs. korn - og husdyrproduktionen finder sted på færre og større bedrifter

Produktionens anvendelse

Landbrugsproduktionen anvendes i princippet til tre formål:

1) Menneskeføde

2) Husdyrfoder

3) Non-food / cash-crops
(landbrugsprodukter som ikke er basale fødevarer) f.eks sukkerroer, rasp

Dansk landbrug er primært baseret på animalsk produktion (mælk, okse- og svinekød) og derfor bruges størstedelen af kornproduktionen i Danmark til husdyrfoder.

To billeder

Et dansk landbrug omkring 1950
Samme bedrift ca. 1980. Hvordan har denne gård ændret udseende? Hvad ligner gården nu i modsætning til i 1950?

Opgave til Strukturudviklingen:

 1. Find eksempler på denne strukturudviklingen i tabellen nedenfor
 2. Find de tre produktionsfaktorer i tabellen - og beskriv hvordan anvendelsen af hver af de tre faktorer har ændret sig over tid.
 3. Find i tabellen to tal som kan bruges til at beregne arbejdsproduktiviteten..
 4. Find ligeledes ét (eller to) tal som kan beskrive udviklingen i arealproduktiviteten...
 5. Beregn koncentrationen (antal dyr pr. bedrift) af mælkekvæg og svin (antal dyr / antal bedrifter(producenter) i henholdsvis 1990 og 2016
OPGAVE til STRUKTURUDVIKLINGEN

Dynamikken bag strukturudviklingen

Markedsmekanismerne ...

 • Markedsmekanismerne fastlægger prisen på en vare som et resultat af udbud og efterspørgsel
 • Landbrugets indtjening er delvist bestemt af markedsmekanismerne (udbud - efterspørgsel)
 • Når produktionen (udbuddet) af landbrugsprodukter over tid stiger mere end forbrugernes efterspørgsel, så vil de priser som landmanden kan få være faldende.
  Dette er illustreret i nedenstående figur.

Pris - og omkostningsklemmen:

pris-omkostningsklemme
Figur 9: Pris og omkostningsklemmen - viser udvikling i markedspris og konsekvenser for fortjenesten

Dynamikken bag ..

 • Stigende produktion -> prisfald
 • -> mindre indtjening/ overskud til bønderne ->
 • De fleste opgiver erhvervet -> jorden opkøbes af naboen / landmand ->
 • Stordriftsfordele (masseproduktion) <=>
  lavere omkostninger pr. produceret enhed ( kg kød, korn, liter mælk)

Stordriftsfordele

Ved at udvide produktionen, større jordarealer, større besætninger ( antal køer, svin etc.) opnår landmanden den såkaldte stordriftsfordel.

Stordriftsfordelen betyder at omkostninger pr. produceret enhed ( kg. korn, kg. kød , liter mælk etc) kan reduceres.

Dermed kan landmanden sikre sig et fortsat overskud / fortjeneste selvom markedspriserne er faldende ( jvnf. fig 9)

Landbrug, økologi & miljø

Det økologiske landbrug

Økologiske landmænd i Dk - areal og bedrifter
Økologiske landmænd i Dk - areal og bedrifter.
Ca. 10 % af danske landmænd er økologiske

Økologisk produktion er kendetegnet ved:

 • Kunstgødning og pesticider bruges ikke
 • Husdyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd
 • Husdyrene har god plads i staldene
 • Husdyr skal kunne komme ud i det fri – på græsmarker, i hønsegårde mv.
 • En række indgreb på husdyr ikke er tilladt, fx klipning af haler hos grise og trimning af næb hos høns.
 • Meget restriktive regler for brug af medicin til husdyr
 • Genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) anvendes ikke
 • Brug af færrest mulige tilsætningsstoffer ved forarbejdning af økologiske fødevarer.
Kilde: www.lf.dk/viden-om/oekologi/om-okologi

Fordele - ulemper

økologisk-kontra-konventionelt
Fordele og ulemper ved henholdsvis konventionelt - og økologisk landbrug

Landbruget i europæisk perspektiv

INDGÅR IKKE I PENSUM 2019-20

EU's landbrugspolitik

Princippet i EU's prispolitik overfor landbruget
Princippet i EU's prispolitik overfor landbruget
EU's traditionelle landbrugspolitik har været stærkt kritiseret for

1) prisstøtten (mindstepriserne) skabte en overproduktion i EU

2) som med eksportstøtte blev eksporteret til udviklingslandene og her udkonkurrerede de lokale landbmænd

3) at holde ikke medlemslande ude fra EU markedet ved hjælp af EU's toldmure

Den traditionelle prisstøtte er dog under afvikling siden 2004 - hvorefter støtten i stigende grad gives til landmanden eller jorden og ikke til produktionen:

landbrugsstøtten-ændres
Siden århundrede skiftet er landbrugsstøtten gradvist blevet flyttet fra støtte til produktionen (mindstepriser) til at støtten gives til jorden (hektartilskud) og indkomststøtte til landmanden.

Man kan sige at landmanden i dag ikke kun ses som en producent af landbrugsvarer men tillige en 'naturforvalter'

Opgaver, vejledning og links