Ottos geografi noter til HF
Geografinoter
Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Tjek på Erhvervsgeografien?

Spørgsmålene her referer til centrale dele af pensumet i erhvervsgeografi på Frederiksberg Hf kursus (FHF).

Har du fulgt undervisningen i geografi på FHF skulle du gerne kunne svare på de fleste af disse spørgsmål efter undervisningen på 1. HF. *

Se også

Indhold:

Teori

Hvad menes der med de tre hovederhverv : primære, sekundære og tertiære erhverv?

 • Primære = de råstofsudvindende erhverv (landbrug, fiskeri, skovbrug og minedrift)
 • Sekundære = de råstofsforarbejdende erhverv (Industri og håndværksvirksomheder)
 • Tertiære = Omsætnings- og service erhverv. (transport, administration, handel og service)

Fouraties model

Hvordan skal Fouraties model over erhvervsudviklingen læses?

Først er landbrugserhvervet dominerende (landbrugssamfundet)
- siden følger industrien (industrisamfundet) og
med tiden falder også beskæftigelsen i industrien, mens flere og flere er beskæftiget i de tertiære erhverv (Informationssamfundet)

Hvordan måles almindeligvis et lands økonomiske velstand?

Med BNP - Bruttonationalproduktet = værdien af et lands produktion af varer og tjenesteydelser

Hvilken sammenhæng (korrelation) er der mellem antal beskæftigede i landbruget og et lands velstand (BNP) ?

Jo flere % af arbejdsstyrken der er beskæftiget i landbruget , jo lavere BNP

Hvad er forklaringen på at landbrugssamfund ofte er lavindkomstlande?

Fordi landbruget producerer råvarer som ikke er forarbejdet - og derfor er værditilvæksten lille og dermed BNP

Landbrugets nyere historie

Nævn nogle vigtige følger af landboreformerne i 1780'erne ?

De tidligere fæstebønder blev selvejere - dvs. selvstændigt erhvervsdrivende

Bønderne fik samlet jorden i ét sammenhængende stykke

Landbrugsproduktionen steg -> faldende dødelighed + eksport af fødevarer til England og TYskland

Hvilken omlægning af landbrugsproduktionen skete efter 1870'erne?

pga kornkrisen omlagde landbruget produktionen fra vegetabilsk (korn) til animalsk produktion

<=> større værditilvækst + danmarks industrialisering med mejerier og slagterier og anden fødevareindustri

Dansk landbrug - strukturudviklingen

Hvad menes der med begrebet strukturudvikling?

De vigtigste ændringer i landbruget siden 1950'erne - herunder:

færre men større landbrugsbedrifter

Færre beskæftigede pga mekanisering / automatisering

Stigende specialisering

Hvad menes der med specialisering i landbruget ..?

At landmanden koncentrerer sig om et enkelt produkt ; enten korn eller svin, malkekøer eller kødkvæg etc

Giv eksempler på mekanisering og automatisering i landbruget ..?

Mekanisering: traktoren, mejetærsker, malkemaskiner

Automatisering: malkerobotter, automatisk fodringsanlæg, automatisk udmugning fra staldene

Hvad menes der med arbejdsproduktivitet ?

Produktionen pr ansat / time

Hvad menes der med arealproduktivitet?

Produktion pr arealenhed - f.eks kg pr hektar

Hvorfor har de priser som landmanden får for sine produkter været faldende over tid?

1) det er uforarbejdede råvrer , og som sådan mindre værd end de forarbejdede varer (redskaber mv. ) som landmanden skal købe (= Det forringede bytteforhold mellem landbrugs - og industrivarer)

2) produktionen af landbrugets råvarer er steget hurtigere end efterspørgslen = udbud > efterspørgsel -> prisfald

Hvad opnår landmanden ved at få mere jord og / eller flere og flere dyr i besætningen..?

Stordriftsfordele - dvs. at omkostningerne pr produceret enhed ( kg. korn, kød, mælk) reduceres

Hvad menes der med begrebet 'produktionsfaktorer'.?

De faktorer som bidrager til produktionen - dvs.

Jorden, arbejdskraften og kapitalen (investeringer i maskiner og hjælpemidler)

Hvilken produktionsfaktor var dominerende i landbruget i 1950?

Arbejdskraften - man taler derfor om et 'arbejdsintensivt' landbrug

Hvilken produktionsfaktor var dominerende i landbruget i dag?

Kapitalen - altså de store investeringer i bygninger, jord, maskiner m.v.

man taler derfor om et 'kapitalintensivt' landbrug

Beskriv strukturudviklingen i dansk landbrug udfra nedenstående tabel - anvend ovenstående begreber

Strukturudviklingen i dansk landbrug 1950-2010

Hvorfor er mælkeproduktion stort set uændret siden 1970?

pga. mælkekvoter fra EU - altså et loft for hvor meget mælk de enkelte lande må producere.

Kvoterne er lavet for at holde mælkepriserne oppe på et vist niveau - af hensyn til mælkeproducenterne .

Hvad anvendes størstedelen af markernes afgrøder til ?

Foder til husdyrene ...

Hvorfor er høstudbyttet størst på øerne og i Østjylland ?

pga. af lerede jorde - holder bedre på vand og næringsstoffer

Sønderjylland, vest og nordjylland har sandede jorde som er mindre frugtbare

Hvor i Danmark er husdyrproduktionen koncentreret ?

på de sandede jorde i Sønderjylland, vest og nordjylland

Nævn nogle positive konsekvenser af strukturudviklingen i dansk landbrug ..?

 • Stigende produktion
 • øget landbrugseksport og valutaindtjening
 • beskæftigelse i fødevareindustrien

Nævn nogle negative konsekvenser af strukturudviklingen i dansk landbrug ..?

 • udledning af kvælstof til vandmiljøet
 • stigende indhold af pecticider i vandmiljø og afgrøder
 • dårligere pladsforhold for husdyrene
 • pencilinrester i svin -> udv. af resistente bakterier

Giv eksempler på indholdet af Vandmiljøplanerne . ..?

 • Grønne marker ( dvs. vinterafgrøder)
 • Gylletanke
 • Braklægning af jorden
 • Harmonikravet
 • Randzoner

Det globale fødevareproblem

Hvad er den egentlige årsag til verdens fødevareproblemer..?

Fattigdom ... ikke at have råd til at købe fødevarer

Ovenstående figur: Hvad er karakteristisk for arealanvendelsen af verdens landbrugsarealer..?

at mere end 3/4 dele af landbrugsjorden anvendes til produktion af foder eller græsningsland for husdyrene

Ovenstående figur: Kan verdens landbrugsareal udvides - i givet fald ; hvor?

ja - man kan fælde mere skov - primært i de tropiske områder (regnskov)


Ovenstående figur: Hvilket problem illustrerer figuren?

at befolkningstilvæksten fører til et et stadig mindre landbrugsareal pr indbygger.
= befolkningspresset på jorden stiger.


Hvad krav stiller ovenstående derfor til landbruget ?

at arealproduktiviteten (høstudbyttet pr hektar) øges


Hvad er hovedindholdet i Den Grønne Revolution ?

at arealproduktiviteten (høstudbyttet pr hektar) øges, gennem anvendelse af

Kunstgødning, pesticier, kunstvanding og nye forædlede kornsorterVegetabilsk eller animalsk produktion

Konvertering (omdannelse) af vegetabilske Kcal og proteiner ( i foder) til animalske fødevarer

Hvad fortæller ovenstående tabel om den animalske fødevareproduktion ?

at der sket et tab af kalorier og proteiner ved omdanelse af vegetabilske afgrøder til animalske fødevarer

Hvilke typer af animalske fødevarer har h.h.v. det største og mindste energitab i Kcal. ?

størst for oksekød ( 97 %) og mindst for mejeriprodukter (60%)


Hvordan kan man argumentere for at en overvejende animalsk baseret kost ikke er bæredygtig - ja ligefrem umoralsk?

 • produktion af husdyrfoder beslaglægger store landbrugsarealer som kunne brødføde langt flere mennesker med vegetabilske fødevarer
 • husdyrproduktionen kræver stort vandforbrug
 • husdyrproduktionen skaber vandmiljøet - naturgødning fra husdyrene
 • husdyrproduktionen udleder store mængder drivhusgasser (metan , Co2) -> global opvarmning
 • husdyrproduktionen er forbundet med dyremishandling
 • FOr stort kødforbrug er ikke godt for vores sundhed (mættet fedt)

Hvilke alternative fødevareressourcer skal vi måske bruge i fremtiden..?

insekter, orme og larver, tang, kunstigt fremstillet kød osv.


Til toppen