Ottos geografi noter til HF
Klimadebatten ....?
Naturvidenskab eller politik ...?

Indgår ikke i pensum

Indholdsfortegnelse:

IPCC og Al Gore

Jordens klima har altid været under forandring, hvor lange istider er blevet afløst af kortere varmeperioder (se figur). Den sidste istid sluttede for kun 10-12.000 år siden, så vi er nu i en varmeperiode eller en mellemistid.

Global opvarmning handler om de klimaforandringer som man har observeret igennem de sidste godt 150 år. Målinger viser at jordens gennemsnitstemperatur er steget med ca. 0.85 ° C siden sidste halvdel af 1800 -tallet.

Siden midten af 1980'erne har man diskuteret hvorvidt denne klimaændring var et resultat af menneskelige aktiviteter - først og fremmest vores afbrænding af fossile brændstoffer (kul.olie og gas) og den heraf følgende CO2 udledning til atmosfæren, hvilket menes, at ville forstærke den naturlige drivhuseffekt.

Den første FN-konference om klimaændringer blev afholdt i 1992 (Verdensmødet i Rio de Janeiro), og siden 1995 er der hvert år afholdt et såkaldt COP-møde mellem FN's medlemslande, hvor man har søgt at komme til enighed om internationale aftaler for begrænsning af CO2 udslippet.

Den førende autoritet i den offentlige klimadebat har siden 1990'erne været IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), som blev oprettet i 1988 under FN, med det formål, at undersøge risikoen for en menneskeskabt global opvarmning og konsekvenserne heraf, samt hvordan en globalopvarmning kan modvirkes.¹

IPCC har siden 1990 udgivet en lang række rapporter som har været toneangivende i klimadebatten. ²

Et vendepunkt i den offentlige debat om en menneskelig påvirkning af klimaet kom med bogen og filmen "En ubekvem sandhed" (An Inconvenient Truth) fra 2006 med den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore.

Koncensus

I de sidste 6-7 år (2010'erne) har der været almindelig enighed (koncensus) om følgende:
 1. at der sker en global opvarmning
 2. at denne opvarmning fremmes (signifikant) af menneskets udledning af CO2, og
 3. at sådanne klimaændringer vil få alvorlige konsekvenser for livsbetingelserne for flora, fauna og mennesker.
 4. at klimaforandringerne må modvirkes gennem reduktion af vores CO2 udledninger
¹) IPCC's formål er: "...to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies." kilde
²) Klimadebattens historie (eng) hvor klimadebatten beskrives som en ny form for videnskabelig baseret politisk aktivisme, hvor naturen gøres til et offer for menneskets moderne livsstil.

Klimakrise, klimaangst og panik..!

Mens der er på baggrund af IPCC's rapporter og videnskabelige studier er bred enighed om ovenstående, så har der i mange år været meget forskellige holdninger til klimaspørgsmålet i den offentlige debat.

Holdningerne i klimadebatten

Forskellige holdninger til global opvarmning
Holdningerne i klimadebatten - fra katastrofe til benægtelse. Hvor ligger du selv eller dine venner i forhold hertil?

I den klimadebat som fulgte efter Al Gores Film i 2006 var der to holdninger som stod skarpt overfor hinanden.

På den ene side stod "Benægterne" som mere eller mindre benægtede at der skete markante unaturlige forandringer i klimaet eller at menneskets aktiviteter skulle have nogen særlig indflydelse herpå. Heraf fulgte den konklusion at klimapolitik først og fremmest var spild af penge og truede den økonomiske vækst.

Andre, de såkaldte "Skeptikere", har stillet sig kritisk eller tvivlende overfor dele af 'koncensus-teorien' og det videnskabelige grundlag herfor, og har også oplevet at blive hængt ud som 'vantro' eller er på anden måde blevet stemplet som 'reaktionære', amoralske osv.

På den anden side stod "Alarmisterne", som talte om en forestående menneskeskabt katastrofe af næsten apokalyptiske proportioner. Et notat fra IPPC i oktober 2018 talte man for en 'hurtige og vidtgående (..) og hidtil usete" forandringer i vores arealanvendelse, energiforsyning, industrier, boliger, transport og bymiljøer" hvis opvarmnigen skulle holdes under 1.5 C i det 21. årh. Siden efteråret 2018 har 'alarmisternes' synspunkter vundet stigende udbredelse i den vestlige verden, hvor man nu taler om 'klimakrisen' og 'menneskehedens største udfordring' og truslen om 'udryddelsen af livet på jorden'. Se f.eks Extinction rebellion

Panikken er ikke mindst hjulpet på vej af den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som i aug. 2018 startede sin 'skolestrejke for klimaet'. Hun turnerer nu verden rundt og taler ved klimademonstrationer.

I dec. 2018 talte hun ved FN's klimakonference og i jan. 2019 ved topmødet i DAVOS. Hun er siden nomineret til Nobels Fredspris og har talt til Kongressen i USA og mødtes med diverse nobiliteter.

I England har man erklæret i 2019 erklæret en symbolsk 'undtagelsestilstand på klimaområdet' og i Danmark overbyder stort set alle politiske partier hinanden i vidtgående ambitiøse klimamål.

Ved indgangen til 2019 var det alene Enhedslisten, som talte om en 70 % reduktion af Danmarks Co2 udledninger inden år 2030 i forhold til 1990. I løbet af foråret og med en kommende Folketingsvalg i udsigt, sluttede stort set alle partier sig nu til et reduktionsmål på 70 %. I dag (okt 2019) har alle Folketingets partier mere eller mindre tilsluttet sig målet om 70% reduktion, uden det dog er klart hvordan det skal ske?
Se Partierne holdning her
Se DR2 Debatten d. 6-6-2019 min:47.00

D. 20. sept 2019 blev der i 150 lande afholdt Klimademonstrationer af børn og unge, med krav om handling nu og en klimalovgivning. FN følger op med en klimakonference for børn og unge, og i slutningen af september afholdt FN en ny klimakonference i NY, hvor den 16-årige Greta Thunberg holdt en meget følelsesladet tale. Et par uger før havde IPCC udsendt en ny specielrapport (Climate Change and Land).

Videnskab, politik eller tro?

Det der tidligere hed "Klimadebatten" syntes ikke længere at kunne diskuteres, men er blevet et 'etableret faktum'. Hvis spørgsmålet om en menneskelig påvirkning af klimaet er blevet en 'almen sandhed', er det så fortsat et naturvidenskabeligt forskningsområde? Eller er naturvidenskabelig diskussion om klimaændringer blevet en ny 'religion', som man skal 'tror' på med mindre man vil betegnes for at være 'vantro'? Bedøm selv.

Overvej hvor nedenstående videnskabsfolk og debatører placerer sig i i debatten ( jvnf skemaet)

IPCC - videnskabelige beviser (9 min.)

Hør Professor Brian Cox (ca. 4 min)

Hør Dr. Judith Curry (ca 16 min)

Patrick Moore om CO2 (ca. 20 min)

En dansk geografibog til Gymnasiet / HF (siden er nu fjernet fra Politikens webside!! ) blev i 2011 udsat for offentlig kritik, da man her omtalte nogle af de divergerende synspunkter som hidtil havde præget klimadebatten.

I takt med at den 'Globale opvarmning' viser sig i 'vind & vejr' med varmerekorder, orkaner, oversvømmelser m.v., er den også blevet stadig mere synlig i klimapolitikken, som i dag griber ind i stort set alle politikområder; energi- og miljøpolitik, industri- og transportpolitik, skatter- og afgifter og fødevarepolitik m.v.

Nogle vil også se klimaproblemet i sammenhæng med hele den industrielle eller kapitalistiske verdens materielle forbrugskultur, som således ses som uforenelig med en bæredygtig fælles fremtid.

I undervisningsforløbet her skal I først og fremmest få kendskab til:

 • Kulstofkredsløbet og CO2 betydning for atmosfærens strålingsbalance
 • De data / observationer som ligger til grund for klimadebatten, og
 • De selvforstærkende mekanismer (feedback-) som klimasystemet indeholder.
 • Hvem er de største CO2 udledere (syndere) og hvordan kan vi forklare at CO2 udledningerne varierer så markant fra land til land?

Konsensus (IPCC), skeptikere og benægtere

FN's klimapanel - IPCC:

IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) konkluderer i nedenstående video (7:30):

1) Opvarmningen af klimaet er ubestrideligt

2) Menneskets indflydelse på klimasystemet er tydelig

3) Fortsatte CO2 udledninger vil forstærke klimaændringerne

4) Begrænsning af klimaændringer kræver en væsentlig reduktion i vores udledning af CO2

Konklusionerne fra IPCC's 5. rapport nov. 2013 fra Working Group 1, som omhandler de videnskabelige beviser for en menneskelig påvirkning af klimaet (9 min.)
IPCC - Workgroup 2 som omhandler konsekvenser og tilpasning til klimaforandringerne

IPCC - Workgroup 3 om hvordan man modvirker øget klimaforandringer.

Eksempel:

Brian Cox - no discussion (4 min)
Efterlyser politiske institutioner som kan genemføre den 'nødvendige klimapolitik'

Skeptikerne

Forskere som stiller sig skeptisk overfor IPCC's konklusioner har fremhævet følgende kritikpunkter mod IPCC:

 • IPCC fokuserer alene på udledningen af drivhusgasser - især CO2, og

 • ignorerer andre faktorer (naturlige klimaforandringer, skyerne, solen, oceanerne...)

 • -> IPCC's klimamodeller overdriver betydningen af CO2 for klimaet
 • Underspiller den videnskabelige usikkerhed og overdriver den videnskabelige koncensus i klimaforskningen ¹

 • Klimaforskningen er blevet politiseret, dvs. et holdningsspørgsmål frem for faktabaseret naturvidenskab.

 • => polarisering af den offentlige debat mellem "de troende" og "de vantro"!
¹ ) koncensus henviser til at det hævdes at 97 % af verdens klimaforskere er enige om menneskeskabte klimaforandringer

Eksempel:

Judith Curry (1) 5 min. lidt svær..
Judith Curry (2) (5 min) nem af forstå

Benægterne

Blandt de som afviser teorien om en menneskeskabt global opvarmning fremhæves ofte følgende argumenter:
 • Den globale temperaturstigning (0.8 ° C) ligger inden for de naturlige klimavariationer (figur 5)
 • Iskerneboringerne (figur 7) viser at temperaturen stiger 500-700 år FØR CO2 <=>
  CO2 kan ikke være årsag til temperaturstigninger
 • Den globale gennemsnitstemperatur er ikke steget i årene 1998-2013 (se også NASA)
 • IPCC's konklusioner er baseret på indicier og ikke beviser. (korrelation <-> kausalitet)
 • Climate-gate ; 2009 afslører Wikileaks at IPCC's klimaforskere har manipuleret med data for at bekræfte hypotesen om menneskeskabt global opvarmning.
 • Global opvarmning pga menneskets CO2 udledninger er det største bedrag i moderne tid ("fake news") baseret på holdninger / værdier og ikke videnskabelige beviser. Blot en ny metode at beskatte borgerne på!

Eksempel:

Patrick Moore om CO2 15 / 24 min.

Climate Debate - Mann vs Curry & Moore June 2018 1.32

Til toppen