Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Geografieksamen 2024:

Eksamen i geografi

Eksamen i geografi

Når du har været til den fællesfaglige NF eksamen, er du måske en af de (heldige) der skal til enkeltfaglig eksamen i geografi.

Ved eksamens start trækker du et spørgsmål med bilag, som du derefter har 24 min til at forberede dig på. Forberedelsestiden skal du først og fremmest bruge på, at overveje hvoran du kan bruge de udleverede bilag til din besvarelse af eksamensspørgsmålet.

Nedenfor giver jeg dig gode råd til såvel eksamensforberedelsen som selve eksamen.

Eksamenspensum

Nedenfor kan du se en oversigt over dit pensum til geografieksamen

Oversigten er inddelt efter de emner vi har arbejdet med.
For hvert emne er der:

 • link til de tekster som vi har læst
 • link til den øvelse / opgave som du skal inddrage under eksaminationen

Eksamenspensum i geografi 2023-24

Eksamensspørgsmål 2024:

Det er jo lidt specielt med de enkeltfaglige eksamener i NF, at du må kende eksamensspørgsmålene som du kan trække til eksamen.

Det betyder jo at du har de bedste muligheder for at forberede dig på eksamen :-)

Du må dog ikke vide, hvilke bilag du får udleveret sammen med eksamensspørgsmålet. Men bilagene må godt være kendte - dvs. noget som vi har brugt i undervisningen :-)

Her er eksamensspørgsmålene med link til de øvelser / opgaver som skal inddrages under de enkelte eksamensspørgsmål.

Eksamensspørgsmål 2024 (pr 25/05/24)
DOCX pr. 26/05/24


OBS: da spørgsmål skal godkendes af den udefrakommende censor - kan der ske ændringer i spørgsmålene.

Øvelser til geo-eksamen:

I løbet af skoleårt har I lavet en række øvelser / opgaver. Til alle eksamensspørgsmål er der en bestemt øvelse / opgave som skal inddrages i besvarelsen af eksamensspørgsmålet. Hvilken øvelse der inddrages fremggår af de enkelte eksamensspørgsmål.

Følgende øvelser indgår i geografieksamen 2024:
 1. Beregning af luftens dugpunkt || PDF
 2. Fremstiling af en sky i en flaske (øvelse 2.1) | PDF
 3. Beregning af solhøjde | PDF
 4. Komparativ klimaanalyse | PDF
 5. Konvektion | PDF

  konvektion (Demonstrationsforsøg - pga brandalarmer i geo?)

 6. Global opvarmning - vigtigste data | PDF
 7. Komparativ befolkningsanalyse | PDF
 8. Komparativ fødevareanalyse | PDF
Samlet oversigt over:
eksperimentielt og emperibaseret arbejde i geografi

Forberedelse ....

Forberedelse ...

Du har de bedste muligheder for at forberede dig til geografieksamen
 • Du kender de eksamensspørgsmål du kan trække,
 • Du ved hvilke øvelser / opgaver, som skal inddrages til de enkelte spørgsmål. Se de enkelte eksamenspørgsmål hvor der er link til øvelsen.

Planlægning ...

 • Lav en læseplan, måske sammen med én eller to klassekammerater som du ved du arbejder godt sammen med.
 • Lav en plan der er realistisk for DIG ...

What to do ...

 1. Få tjek på de øvelser / opgaver, som indgår i eksamensspørgsmålene! Få dem printet og har du ikke besvaret dem eller kun delvist , så FÅ DET GJORT NU!
 2. Lav korte stikordsnoter til ALLE eksamensspørgsmål. Du vil opdage at flere af underspørgsmålene i de enkelte eksamensopgaver går igen på kryds og tværs af opgaverne.
 3. Særlig vigtigt er det, at du kan de faglige begreber, som er knyttet til de enkelte emner. Se FOKUSPUNKTER i pensumlisten

  Altså - hvis du ikke kan huske hvordan man definerer en klimazone, eller hvad samlet fertilitet betyder, eller hvad fødselsraten er , SÅ SLÅ DET OP på websiden her (www.geografi-noter.dk)

 1. Det er selvfølgelig ideelt at du får læst hele dit pensum!

  Har du ikke tid / energi / lyst til at læse hele pensummet, så LÆS I DET MINDSTE, de dele af pensum hvor du er mest usikker.

 2. Husk at til alle emner vi har læst , har du fået spørgsmål til teksterne . Dine svar på disse spørgsmål er dine noter til undervisningen. Læs dine spørgsmålsark igennem - det er nok den hurtigste repetition af pensum!
 3. Brug evt mine Q & A til de enkelte emner
 4. Se evt nogle af videoerne på min YouTube kanal

Not to do ...

 • Lav være med at begynde at Google ting du ikke umiddelbart forstår. DU skal FØRST OG FREMMEST bruge den vejledning der er i de læste tekster (pensum)

Selve eksamen...

Selve eksamen

 • Ved eksamens start trækker du en hvid seddel fra et bord i eksamenslokalet. Bag på sedlen står nummeret på det eksamensspørgsmål som du skal besvare
 • Du får udleveret spørgsmålet sammen med en række bilag (ca. 3- 4 stk). Bilagene vil i de fleste tilfælde være kendt fra undervisningen.
 • Du bliver vist til et andet lokale hvor du har 22-24 minutters forberedelsestid .
 • Forberedelsestiden skal du bruge på at finde ud af , hvordan du kan anvende de udleverede bilag i besvarelse af spørgsmålet
 • Find den tilknyttede øvelse / opgave frem og dine notater hertil og til eksamensspørgsmålet.

Hjælpemidler....

Hvilke hjælpemidler må du anvende under forberedelsen?
 • Mig bekendt alt, undtagen mundtlig, skriftlig eller digital kommunikation med omverdenen.

  Du må altså ikke anvende internet eller mobiltelefon under forberedelsen.

 • MEN - da nogle af vores tekster kun findes på internettet
  MÅ DU ALENE besøge denne webside (www.geografi-noter.dk)
 • Bemærk : det er ikke tilladt at begynde at kigge på YouTube videoer ( heller ikke mine) under eksamensforberedelsestiden! Da disse videoer IKKE er en del af pensum!
 • Alle andre hjælpemidler , bøger , tekster og noter er tilladt.

Selve eksamen

 • Under selve eksamen må du godt have noter med til det pågældende spørgsmål, som du har forberedt hjemmefra.
  Det bør dog kun være stikord (synops-formen), således at du ikke begynder at læse op. I givet fald vil censor / eksaminator bede dig lægge noterne væk!
 • Det er altid bedst, at du selv starter med at sige noget (det er trods alt en mundtlig eksamen) Altså start med at besvare spørgsmålene i eksamensopgaven og inddrag materialet fra den tilknyttede øvelse.
 • Du skal ikke blive nervøs over at jeg (eller censor) stopper dig og spørg ind til det du fortæller. Det gør vi kun for at sikre os at du forstår det du taler om.
 • Vi vil også almindeligvis rette dig hvis du siger noget sludder ... SÅ HUSK at være lydhør overfor hvad du bliver spurgt om under eksamen!
 • Ideelt set - vi eksamen forme sig som en faglig samtale mellem eksaminanden (dig) og læreren (mig) og med enkelte spørgsmål fra censor.

Hermed slut og Pøj-pøj med eksamen - hilsen Otto

Formalia - Ekstern enkeltfaglige prøve

 • Der afholdes en mundtlig eksamen med udefrakommende censor i ét af de tre fag bio, geo eller kemi.
 • Hvilket fag den enkelte klasse / eleverne skal op i, meddeles af undervisningsministeriet i maj måned.
 • Der vil normalt være 10 eksamensspørgsmål / opgaver til den enkeltfaglige prøve.
 • Et eksamensspørgsmål indeholder en overskrift, en præciserende tekst og forskelligt bilagsmateriale (figurer, tabeller / data, forsøgdata o.lign.)
 • Bilag må godt være kendt fra undervisningen
 • Opgaverne indeholder eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde
 • Opgaverne skal være kendt af eleverne inden prøven - men uden bilag !

 • Opgaverne skal dække de faglige mål, kernestoffet og supplerende stof
 • De enkelte eksamensopgaver må benyttes 3 gange på samme hold.
 • Eksaminationstiden er ca. 24 minutter.
 • Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.
 • Der gives én karakter

Undervisningsministeriets regler m.v.

Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr ... |
Bekendtgørelse om visse regler om prøver ... |
Almen eksamens bekendtgørelse
Den enkeltfaglige prøve i NF
Du skal til en enkeltfaglig prøve iét af de tre fag bio, geo eller kemi. Hvilket, meddeles af ministeriet i maj mdr.

Læreplan - om ekstern enkeltfaglig prøve *

Beskrivelsen her er gældende for alle tre fag (bio, geo og kemi)

"Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator i det udtrukne fag.

Opgaven indeholder en overskrift, angivelse af eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der skal inddrages, en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, forsøgsdata og lignende.

Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af undervisningens kernestof og supplerende stof og feltarbejdet, det eksperimentelle eller andet empiribaseret arbejde. Bilagsmaterialet skal have et omfang, så hele materialet kan forventes inddraget under eksaminationen.

Opgaverne skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestof og supplerende stof indenfor det udtrukne fag. Det enkelte eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde kan danne udgangspunkt for flere opgaver og kombineres med forskelligt bilagsmateriale. Hver opgave må anvendes tre gange. Der inddrages eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde i alle opgaver.

Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter.
Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start.

Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen."

Bedømmelseskriterier

"Den eksterne mundtlige prøve

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der lægges der vægt på, at eksaminanden i det udtrukne fag kan:
 • anvende fagets viden, modeller og metoder til beskrivelse af enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter
 • beskrive udførelsen af eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde
 • præsentere og vurdere data fra eget praktisk arbejde, herunder beskrive og forklare simple sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra faget
 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagets repræsentationer og begreber.
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.

*) citeret fra www.uvm.dk

Til toppen