Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Eksamen i NF 2023

Om NF-eksamen

NF-eksamen består af to dele:
 1. En intern flerfaglig prøve, med udgangspunkt i det afsluttende skriftlige produkt (eksamensprojektet).
 2. En ekstern enkeltfaglig prøve i ét af de tre fag bio, geo eller kemi.

Projektpapirer med opgavekrav og opgaver ligger her:

Interne Flerfaglige Prøve 2023

Nedenfor finder du en generel vejledning til såvel forberedelse til og afviklingen af NF-eksamen.

NF eksamen - det handler om forberedelse

Den todelte NF eksamen - med en fællesfaglig og en særfaglig eksamen

Undervisningsbeskrivelser NF 2022-2023

Her UVB for mine klasser:

1. C UVB
1. D UVB
1. M UVB

Det pensum du opgiver i geografi - og som derfor også indgår i NF -eksamen kan du se her: Eksamenspensum i geografi 2022-23

Bekendtgørelse , læreplaner m.v. fra UVM

Forberedelse:

Forudsætningerne for en god eksamen er forberedelse.
Den bedste forberedelse er aktiv deltagelse i den daglige undervisning igennem skoleåret, herunder lektielæsning , udarbejdelse af opgaver og øvelser m.v.

Men uanset din faktiske studieaktivitet i årets løb, bør du nu gøre følgende:

 • Få orden på alle tekster og noter + opgaver fra årets løb.
  Du er selv ansvarlig for at medbringe tekster / bøger mv. som er anvendt i årets løb til eksamen.
 • Lav en mindre læsegruppe - 2-3 pers. er sikkert bedst
 • Lav en læseplan for tiden frem til eksamen; dvs. hvornår skal du læse bio , kemi og geo.
 • Det er en rigtig god ide at aflyse de vildeste byture og fester i eksamensperioden.
 • I opgiver ikke flere sider, end at det er muligt at læse materialet igennem igen.
 • I forberedelsen til NF eksamen , bør du have særlig opmærksomhed på det fag / de dele af din synops, som du har det sværest med.

  Altså; er du usikker på f.eks fotosyntesen (bio), strålingsbalancen (geo), kulstofatomets opbygning (kemi) eller hvad der nu er relevant i forhold til din synops, så er det netop DET du skal læse op på

 • Det er IKKE den skriftlige synops der evalueres ved eksamen.

  Det er en mundtlig eksamen og det der evalueres er således din mundtlige præstation, og ikke mindst din evne til at inddrage og anvende relevant fagligt stof fra de enkelte fag. Se ovenstående figur.

 • Det er særlig vigtigt at du forstår, at det IKKE er dit oplæg som alene vurderes. Så det er ikke nok at du har lært dit oplæg udenad - det der er særligt vigtigt er at du har tilegnet dig en forståelse af fagenes centrale teorier, modeller og faglige begreber.
 • Det sidste demonstrerer du i den efterfølgende samtale med dine faglærere.

Eksamenplan

Alle klasser skal til den Fællesfaglige NF eksamen i maj mdr.

I juni mdr er det enkeltfaglige eksamener i geografi for følgende af mine hold: E, K og M. For mine øvrige klaser vil der derfor ikke være undervisning i geografi efter at NF eksamen er afslutte. Kun E, K og M modtager geografiundervisning i juni / uge 22.

Selve eksamen i NF

 • Mød op en halv time før din eksamenstid
 • Når du kommer ind, hilser vi på hinanden og jeg spørg dig "hvad skal vi så høre om i dag" ?
 • Du fortæller hvilken opgave (1-6) du har arbejdet med , og du må meget gerne medbringe 3-4 kopier af din synopsis - så vi alle sammen ( dine tre lærer og den interne censor) kan kigge med i synopsen og dine bilag under eksamen.

Dit oplæg

Du indleder selv eksamen med et ca. 4-5 min langt oplæg, som du har forberedt.
 • Oplæget bør indledes med en kort præsentation af emnet (undgå venligst at læse indledningen i din synopsis op)
 • Præsentationen kan f.eks indeholde en kort begrundelse for, hvorfor det valgte emne er interessant, relevant osv.,
 • samt hvilket fagligt stof fra de tre fag, som du har anvendt for at behandle emnet.
 • Du kan og skal ikke gennemgå hele din synopsis på i dit 5 min. oplæg
 • Du skal derfor vælge nogle ting ud som du kort fortæller om. Det vil være en god ide at du i dit oplæg inddrager alle tre fag.
 • F.eks ved kort at introducere det kernefaglige stof, som du har arbejdet med i hvert af de tre fag, eller ved at fortælle hvordan udvalgte bilag / figurer /tabeller, som du har anvendt i synopsen, kan anvendes i forhold til emnet og faget.
 • Afslut dit oplæg med kort at gengive synopsens konklusion
 • Hvis dine lærere eller censor kan se, at tiden er ved at løbe fra dig - ber vi dig afrunde - evt med kort at opsummere opgavens konklusion.

Samtalen herefter

 • De tre fag har hver ca 5 min til den efterfølgende samtale med dig.
 • Ofte vil vi følge den rækkefølge der er i opgaven - dvs. hvis det første spørgsmål i opgaven et geografi fagligt spørgsmål, så starter samtalen med din geografilærer ( det er mig ;-) og så fremdeles
 • Vi vil i første omgang spørge ind til ting du har medtaget i synopsen, men ikke har behandlet i dit oplæg,
 • eller vi beder om at få uddybet noget fagligt stof som du kort præsenterede i dit oplæg.
 • Ofte vil vores spørgsmål være tage udgangspunkt i dit bilagsmateriale.
 • Hvis der er centrale dele af det fagligt relevante kernestof som IKKE er medtaget i din synopsis / dit oplæg, så kan vi også spørge ind til det.
  • F.eks hvis du taler om GLOBAL OPVARMNING, men ikke har medtaget noget om feedback-mekanismer i klimasystemet, så kan jeg spørge om du ved noget om det?
  • Hvis du taler om VAND , men ikke har nævnt hvad jordbunden betyder for afstrømningen , kan jeg spørge ind til det , eller om hvad betingelserne er for dannelse af nedbør osv. osv.
 • Når der er gået ca. 20-21 min siger vi tak for samtalen, og du går udenfor døren, mens vi voterer.
 • Du bliver herefter kaldt ind igen og får din karakter. Du får en KORT begrundelse for karakteren, men skal ikke forvente nogen længere udtømmende forklaring herpå, og det er SLET ikke et oplæg til diskussion!

Karakterskalaen og dig ...

 • Det er måske en god ide at huske på , at du ikke skal KUNNE ALT for at bestå eksamen i NF.
 • Bemærk karakterskalaen - t.v. - for karaktererne 4-10 er der stadig tale om 'mangler' i den faglige kunnen. Selv karakteren 12 - taler om faglige, men dog uvæsentlige mangler.
 • For at dumpe (karakteren -03 og 00) skal du faktisk kunne næsten INGENTING
 • Det er vigtigt at du forstår, at det ofte er meget meget lidt, der skal til for at hæve karakteren et enkelt niveau.
 • Den karakter du får er jo en form for gennemsnit af de tre faglæreres bedømmelse.

 • Det er derfor rigtigt ærgerlig hvis du har mange og væsentlige mangler i ét fag , men ikke i de andre fag.
 • De faglige mangler i ét fag , vil jo trække den samlede karakter ned.
 • Det er derfor særlig vigtigt, at du især forbereder dig på de dele af det faglige stof ( i releation til den valgte opgave 1-6), som du har sværest ved.
7-trins-skalaen

Formalia om NF-eksamen

Her følger undervisningsministeriets vejledning omkring NF eksamen.

Den interne flerfaglige prøve

 • Der afholdes én flerfaglig intern mundtlig prøve i NF
 • Prøven tager udgangspunkt i det "afsluttende skriftlige produkt" , som udarbejdes i slutningen af 2. semester
 • Opgaverne stilles af lærerne inden for de fællesfaglige emner, som vi har arbejdet med i årets løb
 • Du vælger selv hvilken af de stillede opgaver du vil arbejde med
 • Opgaven kan udarbejdes individuel eller i grupper. Men selve prøven er individuel.
 • Der afsættes tid i skolen, med vejledning, til udarbejdelse af det afsluttende skriftlige produkt
 • Det skriftlige produkt skal have et omfang af ca. 5 sider, og skal indeholde
 • Titel, problemstilling , relevante modeller og begreber fra fagene, korte tekstafsnit og udvalgte kommenterede figurer, grafer, tabeller, kort eller resultater fra eksperimentelt arbejde
 • Aflevering af det afsluttende skriftlige produkt er en forudsætning for at kunne gå til NF -eksamen!
 • Det afleverede skriftlige produkt rettes / kommenteres ikke af lærerne
 • Det er heller ikke genstand for selvstændig karaktergivningen , men er alene dine noter og dit materiale til prøven.
 • Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid.
 • Der gives én karakter
 • Prøverne afholdes i 2021 i uge 19, 20 og 21

Efter aflevering af synops

Efter at du har afleveret din synopsis (Afsluttende Skriftlige Produkt) til den interne fællesfaglige prøve, kan du fortsat rette, tilføje eller forbedre din synops.

Synopsen er dine noter til prøven - og hvis du inden prøven finder, at et vigtigt bilag kunne tilføjes, faglige begreber eller modeller mangler i synopsen, så indsætter du det - og medbringer print heraf til prøven.

Du må dog IKKE lave en helt ny problemstilling eller skifte til en helt anden opgave. Den flerfaglige prøve i NF

Til den flerfaglige prøve eksamineres du i kernestof fra alle tre fag

Læreplan - om flerfaglige prøve *

Det afsluttende skriftlige produkt

Læreplan og vejledning fra UVM 2017

I Lærerplanen for NF står der blandt andet om det afsluttende skriftlige produkt:

" Inden den interne mundtlige prøve, udarbejder eleven et afsluttende skriftligt produkt, som er grundlag for prøven.
Det afsluttende skriftlige produkt udarbejdes på baggrund af en opgave, som lærerne stiller. Den stillede opgave skal tage udgangspunkt i en faglig problemstilling, som har tilknytning til mindst et af de fællesfaglige temaer. Opgaven skal give eleven mulighed for at inddrage biologi, geografi og kemi i besvarelsen.
Lærerne kan stille mere end en opgave til samme hold, og i så fald vælger den enkelte elev, hvilken opgave der skal besvares.
Det afsluttende skriftlige produkt udarbejdes individuelt eller i mindre grupper. Lærerne skal godkende sammensætningen af eventuelle grupper.

Det skriftlige produkt har et omfang på ca. fem sider, uanset om det udarbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlige produkt indeholder titel, den faglige problemstilling der er arbejdet med, relevante modeller og begreber fra fagene, korte tekstafsnit og udvalgte kommenterede figurer, grafer, tabeller, kort eller resultater fra eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde.
Dele af det skriftlige produkt kan være i stikordsform.

Der gives ca. ni undervisningstimer og fire timers fordybelsestid til arbejde med den stillede opgave samt til udarbejdelse af det skriftlige produkt. Eleverne vejledes i forbindelse med deres arbejde med besvarelsen af den stillede opgave.

Det skriftlige produkt afleveres til skolen senest en uge før afholdelse af den interne mundtlige prøve.
Hver elev skal aflevere et skriftligt produkt som besvarelse på den stillede opgave.

Lærerne kommenterer ikke det afsluttende skriftlige produkt overfor eleven, før afholdelse af den interne mundtlige prøve."

Intern flerfaglig mundtlig prøve

Videre om den fællesfaglige eksamen:

" Skolen afholder den interne mundtlige prøve i slutningen af det samlede undervisningsforløb i naturvidenskabelig faggruppe, dog senest således, at der efterfølgende kan afholdes et kortere forløb i undervisningen, der tydeliggør de enkeltfaglige krav til den eksterne mundtlige prøve.

Den interne mundtlige prøve afholdes på baggrund af det afleverede afsluttende skriftlige produkt. Lærerne orienterer sig i elevernes skriftlige produkt inden den interne prøve. Prøven er individuel.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid.

Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen.

Prøven indledes med elevens korte præsentation og former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og holdets faglærere. Prøven tager udgangspunkt i det fællesfaglige perspektiv, og eleven skal samtidig inddrage hvert af de tre fag til belysning af den fællesfaglige problemstilling.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. "

Bedømmelseskriterier *

Den interne mundtlige prøve

Der lægges vægt på, at eleven gennem sit arbejde med den fællesfaglige problemstilling kan:

 • beskrive enkle problemstillinger af fællesfaglig karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og kemi
 • præsentere og forklare data fra empiribaseret arbejde under inddragelse af viden, modeller og metoder fra fagene
 • indhente, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige informationer fra forskelige typer af kilder
 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagenes repræsentationer og fagbegreber
 • perspektivere til natur- og samfundsmæssige forhold
 • udvikle og vurdere løsninger, med anvendelse af fagenes viden og metoder, hvis dette indgår i den stillede opgave.
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.
* Citeret fra Lærerplanen

Evaluering af NF eksamen ... eftertanker!

Fra skidt til rigtig godt

Mine fem klasser har nu været til eksamen i NF. Hvordan gik det så?
Det gik både rigtig godt og rigtig skidt !
Gennemsnit:

1.Q: 5,6
1.R: 4,8
1.S: 1,5
1. V. ?
1.Ø: 8,5
Der er altså en forskel fra 3,0 til 7,1 - altså hele 4,1 forskel i gennemsnitskarakteren!

Hvad er det som gør forskellen ..?

Det er tydeligt at de ældre klasser klarer sig bedre end de yngre klasser.

Der er nok ikke tvivl om, at de ældre elever har taget undervisningen og eksamensforberedelsen mere seriøst end flere af de yngre elever.
Hvorfor er det sådan ? Det kan I nok bedst selv svare på. ...?

Det var meget tydeligt, at de som klarede sig mindre godt til eksamen mødte op med meget ringe forberedelse. Herunder synopser som alene bestod af figurer - men UDEN FAGLIGE STIKORD. Måske havde man på gangen inden eksamen lige nået at læse de første 10 linjer i Hydrologi om hvordan nedbør dannes.

Omvendt var det tydeligt, at de som fik høje karakterer havde forberedt sig; dels lavet en synopsis med fagligt indhold og dels læst de til emnet tilhørende tekster.

Til toppen