Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Eksamensprojektet i NF 2024 (geo)

Vejledning til geografi

Eksamen i NF består som bekendt af en intern flerfaglig prøve og en ekstern enkeltfaglig prøve.

På siden her finder du min vejledning til geografidelen NF-eksamensprojektet og den fælles NF-eksamen (Interne Flerfaglige Prøve).

Projektpapirer med opgavekrav og opgaver ligger her:

EKSAMENSPROJEKTET i NF 2023-24

FORSIDE til eksamensprojektet.

NF Eksamensplan april-juni 2024

Brug denne vejledning før du spørg mig hvordan I skal lave dette eller hint ...

Til hver af de 6 opgaver som I kan vælge imellem, har jeg angivet:
 • Geografi spørgsmålet i opgaven
 • Hvilke bilag / materialer I skal anvende, og
 • Vejledning til hvordan I kan anvende materialet.
Alle opgaver kan besvares på baggrund af det UNDERVISNINGSMATERIALE vi har anvendt i timerne og de OPGAVER I har lavet i øbet af året. I alle opgaverne henvises der til disse opgaver , eller de indgår direkte som bilagsmateriale til geografispørgsmålet.

Har du fulgt med i timerne og lavet opgaverne, er det ret nemt at gå til.

Til dig der ikke fik lavet den pågældende opgave i årets løb, så er det sidste chance nu!

Husk også at der i nedenstående ikke er taget højde for Biologi og Kemi fagets andel af evalueringsopgaven.

Husk: at vores vejledning er rettet mod den meget gode præstation (10-12), så selv om du ikke kan svare på alle spørgsmål i min vejledning her - har du fortsat mulighed for at bestå eksamen med en lavere karakter ...

Synopsen:

Det er vigtigt, at du i synopsen skriver i stikord med anvendelse af punktopstilling og angivelse af sammenhænge med pile (-> )

Eksempel på

eksemplarisk synops 1

eksemplarisk synops 2

Her tilfældige uddrag fra 4 forskellige synopser, som illustrere hvor forskelligt I løser opgaven . Noget er bedre / lettere at anvende til eksamen end andet

Synops 1 | uddrag 2 | uddrag 3 | uddrag 4

Indledning ...!

Det er en god ide at bruge lidt tid på at skrive en god indledning til din opgave .

Prøv her at fortælle hvorfor emnet er interessant og relevant.

Eventuelt hvilke problemstillinger / spørgsmål / konflikter emnet indeholder.

Bilags materiale

Der skal anvendes mindst 2 bilag fra hver af de tre fag.

Nedenfor kan du se de bilag som du kan anvende til geografi-spørgsmålene.

Hvis du kun ønsker at bruge 2 af disse bilag, så vælg de to første i alle tilfælde.

Fagligt kernestof

NF- eksamensprojektet skal inddrage centralt fagligt stof fra undervisningen + andet materiale, som jeres faglærere henviser jer til.

Det er som sådan ikke DET I skriver, men jeres evne til at inddrage fagligt kernestof som vurderes ved eksamen.

Hvis I vælger i synopsen at se stort på faglærerens vejledning - så undgår I desværre ikke at vi spørger til dette faglige kernestof under eksamen.

NF - Eksamensvejledning

Nedenstående er ikke opdateret for 2024 ....endnu

Geografi vejl. til opgaverne:

Opgave 1: Drikkevand / vandmiljø

Geografi-spørgsmål:

Redegør for hvordan der opstår nedbør og beskriv vandets kredsløb, samt hvilken betydning jordbundsforholdene har for grundvanddannelsen i Danmark. Artiklen som inddrages:
Gode bakterier renser ...

Vejledning til opgavebesvarelse:

Opgaven ligger inden for hydrologi, klimatologi.

Det vil være en rigtig god ide at inddrage opgaven om
Jordbundsforhold i Danmark og tjekke op på websiden om hydrologi

Du kan gå frem efter disse spørgsmål:
 1. Hvordan dannes nedbør?

  Hvad betyder temperaturen for dannelsen af nedbør? Se Luftens mætningskurve

 2. Hvad betyder lufttrykket for dannelsen af nedbør - se f.eks. globale lufttryk og nedbør
 3. Beskriv Nedbørsfordeling i Danmark (Vest - Øst)
 1. Beskrive vandets kredsløb ved hjælp af vandbalanceligningen N= F + Ao + Au + R
 2. Brug talværdierne på figuren og indsæt dem i vandbalanceligningen (N= F + Au + Ao + R)
 3. Prøv at beregne et fugtighedsindeks (N / F) for Sjælland ud fra de tal der indgår i figur 1 med vandets kredsløb - se nedenfor.
 4. Beskriv og forklar Vandbalance i Danmark (overskud - underskud, hvornår? )
 5. Beskriv jordbundsforholdene i Danmark - Vest - Øst og hvilken betydning har dette i f.h.t. vandmiljøet? (se opgaven om Jordbundsforhold i Danmark eller teksten her
 6. Hvad vil global opvarmning betyde for nedbørsmængden i DK ?

Hertil kan så inddrages nogle Samfundsmæssige forhold:

Opgave 1 - Bilag til geografi:

Figur 1: Vandets kredsløb for Sjælland.
Figur 2: Vandbalance for Danmark.

Find vandbalanceligningns elementer i figuren.

N = nedbøren ( den blå linje)

F = Fordampningen ( den grønnne linje)

Men hvor er Ao og Au ?

Ja - det er jo forskellen på N og F . I vinterhalvåret er N > F og vi har derfor et nedbørsoverskud ( markeret med blåt) Det vil være afstrømnigen (Au + Ao)

Om afstrømningen så er Overjordisk (Ao) eller Underjordisk ( Au) afhænger af jordbunden.

Figur 3: Luftens mætningskurve
geoviden-4-2014.pdf

Opgave 2: Befolkningstilvækst og fødevareproduktion

Geografi spørgsmål:

Beskriv udviklingen i verdens befolkning siden 1950 og frem til 2050 og diskuter, hvilke udfordringer dette giver for landbruget? Kunsten at brødføde verdens befolkning

Vejledning til opgavebesvarelse:

Opgaven kombinerer dele af demografien og erhvervsgeografien.
Det er vigtigt at I anvender teksten

Demografien ...

 1. Beskriv udviklingen i verdensbefolkningen (figur 1) og
 2. Hvorfor har nogle kontinenter / lande en stor befolkningstilvækst og andre en lille tilvækst
 3. Brug den demografiske transitionsmodel til at forklare denne forskel i befolkningstilvæksten.
 4. Inddrag evt. egne befolkningskurver fra demografiopgaven og / eller tal for samlet fertilitet, aldersbetinget fertilitet eller befolkningspyramider til at vise forskellene i befolkningsudviklingen.

Erhvervsgeografien ..

 1. Brug begrebet 'befolkningspres' til at beskrive hvad befolkningsudviklingen betyder for landbrugsarealet pr indbygger - se figur 2, og / eller
  Befolkning og landbrugsareal pr. indb.
 2. Giv eksempler på lande som har henholdsvis et stort og et lille 'befolkningspres' på jorden. Brug tal fra teksten eller fra din opgave til Det Globale Fødevareproblem
 3. Beskriv arealanvendelsen udfra figur 3 nedenfor, med særlig vægt på anvendelsen af landbrugsjorden.
 4. Brug begrebet 'arealproduktivitet' til at beskrive forskelle i høstudbyttet i to eller flere lande. Se data i din opgave eller her: Arealproduktivitet (kornudbytte pr ha) + Gødningsforbrug
 5. Beskriv hvordan man med 'Den Grønne Revolution' har forsøgt at øge arealproduktiviteten i landbruget.
 6. Vurder hvor man har haft succes med Den Grønne Revolution, og hvor det ikke har været en succes. Se f.eks. figur 10 og 11 fra teksten

Opgave 2 - Bilag til geografi:

Ja ny figur her - bedre end den jeg før havde lagt her ;-)
Figur 1: Verdens befolkningens udvikling 1600-2100
Figur 2: Model som viser sammenhængen mellem befolkningsudvikling og landbrugsareal pr. indbygger
Alternativt:
brug denne figur
Figur 3: Arealanvendelsen globalt - herunder landbrugsarealets anvendelse

Opgave 3: Det globale fødevareproblem

Geografi-spørgsmål:

Både spørgsmål b. og c har vi arbejdet med i geografi b. Forklar hvorledes landbruget har øget arealproduktiviteten markant.

c. Beskriv og forklar væsentlige forskelle i ernæringssituationen og kostsammensætning (animalsk/vegetabilsk) i forskellige lande. what-the-world-eats
I skal inddrage teksten:
Kunsten at brødføde verdens befolkning
.

Vejledning til opgavebesvarelse:

I opgaven her kan du inddrage begreber og viden fra forløbet om

Fremgangsmåde:

 1. Forklar begrebet 'arealproduktivitet' og hvorfor netop dette er vigtigt i forhold til f.eks. befolkningsudviklingen i verden?
 2. Forklar f.eks. hvordan man i Danmark har øget arealproduktiviteten siden 1950?
 3. Giv eksempler på lande / kontinenter som har haft en stigende arealproduktivitet. Brug data fra opgave 1 ( under Det Globale FØdevareproblem) eller fra figuren her .
 4. Forklar hvordan man har opået dette. Inddrag her Den Grønne Revolution'.
 5. Beskriv væsentlige forskelle i ernæringsforholdene i udvalgte lande, med data fra Opgave 1: Komparativ fødevareanalyse . Klasser der ikke har lavet denne opgave kan anvende: what-the-world-eats i stedet for.
 6. Beskriv ligeledes forskelle i kostsammensætningen ( vegetabilsk - animalsk) med data fra din opgave.
 7. Vurder fordele og ulemper ved den animalsk baserede kost.
  Her er der rigelig med hjælp at hente i såvel teksten som på siden her
 8. Prøv at vurdere om der kan være en sammenhæng mellem:
  arealproduktivitet, landbrugsareal pr. indbygger og kostsammensætningen...?

Opgave 3 - Bilag til geografi:

Figur 1: Høstudbytte ton pr. hektar udvalgte lande / regioner
Figur 2: Gødningsforbrug kg pr hektar udvalgte lande / regioner

Opgave 4: Dansk landbrug

Spørgsmål til geografi:

a. Redegør for udviklingen i det danske landbrug efter 2. verdenskrig, og vurdér kort den samlede samfundsmæssige betydning af det moderne landbrug. Artikel som skal anvendes ...

Vejledning til opgavebesvarelse:

I besvarelsen af denne opgave er det en rigtig god ide
Inddrag i beskrivelsen begreber som:
 1. Start med at beskrive den overordnede strukturudvikling som vist i figur 1 - ovenfor.
 2. Inddrag derefter tabellen (figur 2) til at beskrive udviklingen i
  beskæftigelse og mekaniseringen
 3. Beskriv udviklingen i arealproduktiviteten i dansk landbrug efter 1950, og
 4. fremhæv data fra tabellen som kan forklare denne udvikling.
 5. Anvend dine tal fra opgaven til at beskrive udviklingen i arbejdsproduktiviteten.
 6. Anvend dine beregninger fra opgaven til at vise hvilken koncentration der er sket med husdyrbestanden. (altså antal dyr pr bedrift)
 7. Inddrag meget gerne begrebet specialisering
 8. Prøv at forklare strukturudviklingen med brug af begrebet stordriftsfordele
 9. Inddrag 3-4 elementer fra mindmappet i figur 3 til at vurdere det danske landbrugs samfundsmæssige betydning

Opgave 4- bilag til geografi

Figur 1: landbrugets strukturudvikling 1915-2015
Figur 2: Strukturudviklingen i dansk landbrug 1950-2010 (kilde)
Figur 3: Mindmap som illustrerer landbrugets samfundsmæssige betydning i Danmark

Opgave 5: Ernæring og sundhed

Geografi spørgsmålet:

Diskutér den demografiske og erhvervsmæssige udviklings betydning for den stigende forekomst af livsstilssygdomme/fejlernæring. Artikel: om livsstilssygdomme ...

Bilag til geografi:

I Geografi delen af denne opgave skal I anvende følgende materiale:
 • Figurer (befolkningskurver, befolkningspyramider og alderbetinget fertilitet) og datatabel fra jeres opgave i demografi:
  Komparativ befolkningsanalyse .
 • Her har I alle økonomiske/ erhvervsmæssige, demografiske og ernæringsmæssige data som skal anvendes.
 • Husk dog at du skal have udfyldt den nederste del af tabellen vedr. sundhed og ernæring.

  Alternativt kan du bruge landbrugs- og fødevareanalysen fra emnet 'Globale Fødevareproblemer'

 • Min YouTube video

Vejledning til opgavebesvarelse:

 • I kan evt. arbejde ud fra en hypotese som denne:

  - at livsstilssygdomme som diabetes primært rammer ældre mennesker, og
  - derfor vil være mest udbredt i lande med en stor ældre befolkning, og
  - i lande med en overvejende animalsk kostsammensætning

Da I nu har en stor mængde data, dels i form af figurer og ikke mindst data i jeres tabel , er det vigtigt at I går metodisk frem. Det handler overordnet set om to ting:
 • At fremhæve forskelle mellem landene (erhvervsmæssigt, demografisk og ernæringsmæssigt), og
 • At finde korrelation mellem data (se det følgede).

Fremgangsmåde

 1. Beskriv forskelle mellem landene mht
  indkomstgruppe (BNP pr indb)
  samfundstype (urbanisering og % beskæftiget i landbruget)
 2. Beskriv væsentlige forskellige i de demografiske data , f.eks.
  - forskelle i samlet fertilitet , og
  - aldersfordeling (ung eller gammel befolkning)
 3. Analyer om der er nogle af de SOCIALE data der kan forklare disse forskelle..? Analyser dernæst de ernæringsmæssige forhold:
  • Er der en sammenhæng mellem kcal. forbrug og f.eks gennemsnitlig levealder?
  • I hvilke lande er kosten overvejende vegetabilsk eller animalsk?
  • Er der nogen korrelation mellem andel af overvægtige og kostsammensætning og evt aldersfordeling?
  • Hvilke type lande har det højeste antal diabetes tilfælde?
  • Er der en sammenhæng mellem antal ældre og udbredelsen af diabetes?
  • Er der sammenhæng mellem urbaniseringsgrad og antal diabetes tilfælde ?
  • Er der en sammenhæng melle kost og diabetes / levealder ? etc. etc.
  Kan ovennævnte hypoteser bekræftes eller afkræftes..?

  Supplerende data - forventes IKKE inddraget :-)
  Diabetes Fact list - alle lande

Opgave 6: Global opvarmning:

Geografi spørgsmålet:

Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem. Supplerende tekst: Det globale kulstofkredsløb er i ubalance

I opgaven her skal du anvende det du har lært i undervisningsforløbet om

Vejledning til opgavebesvarelse:

 1. Beskriv kort det naturlige kulstofkredsløb (figur 1) og hvordan mennesket påvirker dette
 2. Studer tallene i modellen. Hvor bliver menneskets 7.5 GT kulstof af ? Havner det altsammen i atmosfæren ?
 3. Beskriv atmosfærens strålingsbalance og hvor i modellen du ser den naturlige drivhuseffekt?
 4. Hvorfor er jordens samlede varmeudstråling (118) større end den indstråling der absorberes i jordoverfladen (48)
 5. Hvad betyder den naturlige drivhuseffekt for jordens klima / gennemsnitstemperatur?
 6. Beskriv og forklar udviklingen i atmosfærens Co2 indhold siden 1958
 7. Giv et eksempel på en eller flere feedback-mekanismer i klimasystemet

Opgave 6 - Bilag til geografi:

Figur 1: Model af kulstofkredsløbet
Model af atmosfærens strålingsbalance
Figur 3: Co2 koncentration i atmosfæren 1958-2019

Tre gode råd .....

1. Brug lærers vejledning

Nogle af jer følger lærervejledningen og anvender både noter og tekster fra undervisningen.

Det er I sig selv ikke noget enestående - men slet og ret god studieteknik.
Resultatet heraf er oftest en god opgave. :-)

Der er desværre også nogle kursister som vælger IKKE at anvende noter og tekster eller vejledning i øvrigt.

Det er således svært at skrive opgave om dansk landbrug eller global opvarmning UDEN at bruge de tekster vi har læst herom ...!

Resultat er oftest meget mangelfuldt og ikke særlig godt :-(

2. Statistik og data

Husk at anvende / bruge de data i form af billeder, figurer, tabeller mv. som I medtager i jeres synopsis

I mange af geografiopgaverne skal I netop vise at I kan finde , præsentere og anvende data. Ovenfor er der link til de steder hvor I finder disse data.

Det betyder blandt andet at I skal kunne dokumentere det I siger - hvis I f.eks siger at "jo flere mennesker, jo flere ældre" - så er det vigtigt at i har nogle data der kan underbygge jeres udsagn

Derfor til alle sådanne generelle udsagn:

find data / tal / statistik der kan bekræfte / dokumentere sådanne påstande/ hypoteser.

Hvis du ikke selv har medtaget de relevante data , figurer , tabeller i din evalueringsopgave - så må din lærer / censor jo hive et eller andet frem som vi kan tale om ... det kan være ting fra lærebogen eller andre opgaver vi har lavet i årets løb ... sådan så vi kan få en egentlig eksamination

3. Kernefagligt stof

Eksamen handler jo om at I skal demonstrere at I har tilegnet jer noget fagligt stof.

Det er ikke jeres synopsis der vurderes til eksamen, men jeres evne til at inddrage og anvende det kernefaglige stof fra undervisningen, som f.eks demografien, klimatologi, erhvervsgeografi m.v.

Derfor skal I have styr på jeres noter og opgaver fra undervisningen samt de tekster der er anvendt i årets løb.

I skal derfor læse og anvende dele af det faglige stof som er læst i årets løb.

Har du f.eks. skrevet opgave om 'Sundhed og ernæring', så vil der ved eksamen blive spurgt ind til det kernefaglige stof i demografi.

Har du lavet opgave 2 om Befolkningstilvækst og fødevareproduktion, så vil der ligeledes blive spurgt ind til centrale dele af pensumi demografi og teksten vi har læst om Det Globale Fødevareproblem.

Har du skrevet opgave 1 om Drikkevand / vandmiljø, så indgår der her , såvel klimatologi, hydrologi og vores tekst om dansk landbrug. osv.

mvh Otto

Til toppen