Ottos geografi noter til HF
Q and A til geo
Fik du lært det det skulle ... ?

Q & A til Erhvervsgeografi

Har du tjek på erhvervsgeografien...?

Spørgsmålene her referer til centrale dele af pensumet i erhvervsgeografi på Frederiksberg Hf kursus (FHF).

Har du fulgt undervisningen i geografi på FHF skulle du gerne kunne svare på de fleste af disse spørgsmål efter undervisningen på 1. HF. *

Indhold:

  Teori

 1. Hvad menes der med de tre hovederhverv : primære, sekundære og tertiære erhverv?

  • Primære = de råstofsudvindende erhverv (landbrug, fiskeri, skovbrug og minedrift)
  • Sekundære = de råstofsforarbejdende erhverv (Industri og håndværksvirksomheder)
  • Tertiære = Omsætnings- og service erhverv. (transport, administration, handel og service)

  Fouraties model

 2. Hvordan skal Fouraties model over erhvervsudviklingen læses?

  Først er landbrugserhvervet dominerende (landbrugssamfundet)
  - siden følger industrien (industrisamfundet) og
  med tiden falder også beskæftigelsen i industrien, mens flere og flere er beskæftiget i de tertiære erhverv (Informationssamfundet)
 3. Hvordan måles almindeligvis et lands økonomiske velstand?

  Med BNP - Bruttonationalproduktet = værdien af et lands produktion af varer og tjenesteydelser
 4. Hvilken sammenhæng (korrelation) er der mellem antal beskæftigede i landbruget og et lands velstand (BNP) ?

  Jo flere % af arbejdsstyrken der er beskæftiget i landbruget , jo lavere BNP
 5. Hvad er forklaringen på at landbrugssamfund ofte er lavindkomstlande?

  Fordi landbruget producerer råvarer som ikke er forarbejdet - og derfor er værditilvæksten lille og dermed BNP

  Landbrugets nyere historie

 6. Nævn nogle vigtige følger af landboreformerne i 1780'erne ?

  De tidligere fæstebønder blev selvejere - dvs. selvstændigt erhvervsdrivende

  Bønderne fik samlet jorden i ét sammenhængende stykke

  Landbrugsproduktionen steg -> faldende dødelighed + eksport af fødevarer til England og TYskland

 7. Hvilken omlægning af landbrugsproduktionen skete efter 1870'erne?

  pga kornkrisen omlagde landbruget produktionen fra vegetabilsk (korn) til animalsk produktion

  <=> større værditilvækst + danmarks industrialisering med mejerier og slagterier og anden fødevareindustri

  Dansk landbrug - strukturudviklingen

 8. Hvad menes der med begrebet strukturudvikling?

  De vigtigste ændringer i landbruget siden 1950'erne - herunder:

  færre men større landbrugsbedrifter

  Færre beskæftigede pga mekanisering / automatisering

  Stigende specialisering

 9. Hvad menes der med specialisering i landbruget ..?

  At landmanden koncentrerer sig om et enkelt produkt ; enten korn eller svin, malkekøer eller kødkvæg etc
 10. Giv eksempler på mekanisering og automatisering i landbruget ..?

  Mekanisering: traktoren, mejetærsker, malkemaskiner

  Automatisering: malkerobotter, automatisk fodringsanlæg, automatisk udmugning fra staldene

 11. Hvad menes der med arbejdsproduktivitet ?

  Produktionen pr ansat / time
 12. Hvad menes der med arealproduktivitet?

  Produktion pr arealenhed - f.eks kg pr hektar
 13. Hvorfor har de priser som landmanden får for sine produkter været faldende over tid?

  1) det er uforarbejdede råvrer , og som sådan mindre værd end de forarbejdede varer (redskaber mv. ) som landmanden skal købe (= Det forringede bytteforhold mellem landbrugs - og industrivarer)

  2) produktionen af landbrugets råvarer er steget hurtigere end efterspørgslen = udbud > efterspørgsel -> prisfald

 14. Hvad opnår landmanden ved at få mere jord og / eller flere og flere dyr i besætningen..?

  Stordriftsfordele - dvs. at omkostningerne pr produceret enhed ( kg. korn, kød, mælk) reduceres
 15. Hvad menes der med begrebet 'produktionsfaktorer'.?

  De faktorer som bidrager til produktionen - dvs.

  Jorden, arbejdskraften og kapitalen (investeringer i maskiner og hjælpemidler)

 16. Hvilken produktionsfaktor var dominerende i landbruget i 1950?

  Arbejdskraften - man taler derfor om et 'arbejdsintensivt' landbrug
 17. Hvilken produktionsfaktor var dominerende i landbruget i dag?

  Kapitalen - altså de store investeringer i bygninger, jord, maskiner m.v.

  man taler derfor om et 'kapitalintensivt' landbrug

 18. Beskriv strukturudviklingen i dansk landbrug udfra nedenstående tabel - anvend ovenstående begreber

  Strukturudviklingen i dansk landbrug 1950-2010
 19. Hvorfor er mælkeproduktion stort set uændret siden 1970?

  pga. mælkekvoter fra EU - altså et loft for hvor meget mælk de enkelte lande må producere.

  Kvoterne er lavet for at holde mælkepriserne oppe på et vist niveau - af hensyn til mælkeproducenterne .

 20. Hvad anvendes størstedelen af markernes afgrøder til ?

  Foder til husdyrene ...
 21. Hvorfor er høstudbyttet størst på øerne og i Østjylland ?

  pga. af lerede jorde - holder bedre på vand og næringsstoffer

  Sønderjylland, vest og nordjylland har sandede jorde som er mindre frugtbare

 22. Hvor i Danmark er husdyrproduktionen koncentreret ?

  på de sandede jorde i Sønderjylland, vest og nordjylland
 23. Nævn nogle positive konsekvenser af strukturudviklingen i dansk landbrug ..?

  • Stigende produktion
  • øget landbrugseksport og valutaindtjening
  • beskæftigelse i fødevareindustrien
 24. Nævn nogle negative konsekvenser af strukturudviklingen i dansk landbrug ..?

  • udledning af kvælstof til vandmiljøet
  • stigende indhold af pecticider i vandmiljø og afgrøder
  • dårligere pladsforhold for husdyrene
  • pencilinrester i svin -> udv. af resistente bakterier
 25. Giv eksempler på indholdet af Vandmiljøplanerne . ..?

  • Grønne marker ( dvs. vinterafgrøder)
  • Gylletanke
  • Braklægning af jorden
  • Harmonikravet
  • Randzoner

  Det globale fødevareproblem

 26. Hvad er den egentlige årsag til verdens fødevareproblemer..?

  Fattigdom ... ikke at have råd til at købe fødevarer

  Ovenstående figur: Hvad er karakteristisk for arealanvendelsen af verdens landbrugsarealer..?

  at mere end 3/4 dele af landbrugsjorden anvendes til produktion af foder eller græsningsland for husdyrene
 27. Ovenstående figur: Kan verdens landbrugsareal udvides - i givet fald ; hvor?

  ja - man kan fælde mere skov - primært i de tropiske områder (regnskov)


  Ovenstående figur: Hvilket problem illustrerer figuren?

  at befolkningstilvæksten fører til et et stadig mindre landbrugsareal pr indbygger.
  = befolkningspresset på jorden stiger.
 28. Hvad krav stiller ovenstående derfor til landbruget ?

  at arealproduktiviteten (høstudbyttet pr hektar) øges
 29. Hvad er hovedindholdet i Den Grønne Revolution ?

  at arealproduktiviteten (høstudbyttet pr hektar) øges, gennem anvendelse af

  Kunstgødning, pesticier, kunstvanding og nye forædlede kornsorter  Vegetabilsk eller animalsk produktion

  Konvertering (omdannelse) af vegetabilske Kcal og proteiner ( i foder) til animalske fødevarer
 30. Hvad fortæller ovenstående tabel om den animalske fødevareproduktion ?

  at der sket et tab af kalorier og proteiner ved omdanelse af vegetabilske afgrøder til animalske fødevarer
 31. Hvilke typer af animalske fødevarer har h.h.v. det største og mindste energitab i Kcal. ?

  størst for oksekød ( 97 %) og mindst for mejeriprodukter (60%)
 32. Hvordan kan man argumentere for at en overvejende animalsk baseret kost ikke er bæredygtig - ja ligefrem umoralsk?

  • produktion af husdyrfoder beslaglægger store landbrugsarealer som kunne brødføde langt flere mennesker med vegetabilske fødevarer
  • husdyrproduktionen kræver stort vandforbrug
  • husdyrproduktionen skaber vandmiljøet - naturgødning fra husdyrene
  • husdyrproduktionen udleder store mængder drivhusgasser (metan , Co2) -> global opvarmning
  • husdyrproduktionen er forbundet med dyremishandling
  • FOr stort kødforbrug er ikke godt for vores sundhed (mættet fedt)
 33. Hvilke alternative fødevareressourcer skal vi måske bruge i fremtiden..?

  insekter, orme og larver, tang, kunstigt fremstillet kød osv.


Til toppen