Ottos geografi noter til HF
Global opvarmning
Global opvarmning og klimaforandringer

Energiforbrug, CO2 og klimapolitik

Energi og økonomi

Energiforbruget

Beskriv og kommenter hvad du kan læse ud af figur t.h.
 • Hvilke energikilder var dominerende indtil slutningen af 1800-tallet ?
 • Hvilken energikilde vinder herefter frem ..?
 • Hvornår og hvorfor eksploderer det samlede energiforbrug..?
 • Hvilken energikilde er dominerende efter 1960 ..?
Hvad tror du er forklaringen på den voldsomme stigning i energiforbruget efter ca. 1950 ?
Figur 3: Globale energiforbrug fordelt på energikilder.
BEMÆRK: i 2017 udgør vedvarende energikilder (sol, vind, vandkraft og andre uspecificerede) kun 4.0 % af verdens samlede energiforbrug!
Kilde: ourworldindata.org
Flere data om energiforbruget

Energipriser

 • Prøv om du kan forklare nogle af de prisudsving der har været på oliepriserne i de sidste 50-60 år – se figur 23
 • Hvad er henholdsvis fordelen og ulempen ved høje oliepriser?
 • Brug nedenstående model til at forklare hvorfor energiressourcerne er en dynamisk størrelse ...
 • Hvad betyder de svingende oliepriser for udnyttelsen af de kendte energiressourcer ..?
Figur 3: ressource-model

Figur 3: Oliepriser US $ pr tønde råolie

kilde: https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices

Økonomisk udv. og energiforbrug

En simpel model:
Sammenhænge mellem befolkning og ressourceforbrug
Figur 5: Hvad bestemmer ressourceforbruget og miljøpåvirkningen
Samfundets ressourceforbrug ( f.eks. af fossile brændsler) og miljøpåvirkning ( f.eks. udledning af CO2 m.m.) afhænger af en række forhold:
 1. Befolkningens størrelse
 2. Teknologien til at udnytte resourcerne
 3. Den økonomisk vækst ( dvs. hvor meget at produktion og forbrug stiger fra år til år)
 4. Hvilken miljø- og klimapolitik man fører, og (vil nogle mene)
 5. Den enkeltes individuelle livsstil ...

Korrelationsdiagram

Hvilken sammenhæng (korrelation) er der mellem økonomisk velstand (BNP pr indb.) figur 6 og energiforbrug pr indb. figur 7?

Hvordan kan denne sammenhæng illustreres i et diagram?

Korrelationsdiagram

Bruttonationalproduktet (BNP - eng GNP) for verdens lande
Energiforbrug pr indbygger

Co2 udledning - udvalgte lande

co2-udledning-ton
CO2-udledning i 1000 ton for udvalgte lande /regioner.

Den samlede CO2 udledning vil afspejle antal indbyggere + den økonomiske vækst / materielle velstand. Væksten i Kina er fra 1970 til år 2000 primært et resultat af at befolkningen vokser fra 818 mio. i 1970 til 1.263 mio. indb. i år 2000.. Væksten efter år 2000 skyldes primært den stigende økonomiske vækst i Kina.

ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country
co2-udledning-pr-indbygger
Figur 6: co2-udledning-pr-indbygger

Bemærk udvikling i h.h.v. USA og Danmarks CO2 udledninger. Forskellen kan bl.a. forklares med den danske Klima- og energipolitik som ikke findes tilsvarende i USA.

ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita

Co2 udslip i mio. ton

CO2 udslip i mio. tons årligt

Klik CHART for at se CO2 udslip for udvalgte lande som kurvediagram over tid. Placer din cursor på figuren og se de nøjagtige tal for samlet CO2 udlening i ton / år for de enkelte lande.

Kilde: ourworldindata.org

Co2 udslip i ton pr. indb.

CO2 udslip tons pr indb / år

Klik CHART for at se CO2 udslip pr indb. for udvalgte lande som kurvediagram over tid.

Kilde: ourworldindata.org

Danmarks energiforbrug og energisammensætning 1974-2014
Vindmøller et sted i Danmark - kommenter billedet ...! (kilde)

Danmarks CO2 udledninger

Danmarks årlige Co2 udledninger i mio. ton

Danmarks årlige Co2 udledninger pr. indb.

Bilag til Danmarks udledning af drivhusgasser og energiforbrug

Kilde: Danmarks Statistik for yderligere forklaring.
Supplerende artikel: www.dr.dk/nyheder/viden/klima
FIGUR 1: Danmarks BNP og udledning af DRIVHUSGASSER 1990-2018.
Bemærk udledningen af drivhusgasser opgøres på to forskellige måder.
Se forklaring på Danmarks Statistik
Beskriv udviklingen i Danmarks BNP og udslip af drivhusgasser fra 1990-2018

Hvor mange procent er vores udslip af drivhusgasser reduceret siden 1990?

FIGUR 2: Udslip af DRIVHUSGASSER fra forskellige aktiviteter i Danmark.
Fra hvilke aktiviteter / sektorer stammer størstedelen af vores udledninger af drivhusgasser?
FIGUR 3: Udslip af DRIVHUSGASSER fra de enkelte europæiske lande i år 2000 og 2017
Hvad er Danmarks samlede udslip af drivhusgasser i h.h.v. år 2000 og 2017 pr. indbygger og hvilke lande i Europa har henholdsvis det største og det mindste udslip pr. indb.?
FIGUR 4: Danmarks energiforbrug 1990-2018
I perioden fra 1990 til 2007 steg energiforbruget fra 910 PJ til 1.423 PJ.
Herefter er det faldet igen og i 2018 var det 1.258 PJ.
Hvordan har det samlede danske energiforbrug udviklet sig siden 1990? Hvad er forklaringen på stigningen / hvorfra stammer denne?
FIGUR 5: Vedvarende energikilder i Danmark 1995-2018
Beskriv udviklingen i Danmarks forbrug og produktion af vedvarende energikilder siden 1995?

Forskel på 1. og 2. generations biobrændsler
FIGUR 6: Danmarks energiproduktion fordelt på kilder
Hvor stor en del af vores energiproduktion stammer fra vedvarende energikilder?

Om Biobrændsel

Klimapolitik - Hvad kan vi gøre ...?

Bilag

CO2-reduktioner:

 • Afvikle brug af fossile brændsler ->
  • Alternativ energi (Atom-kraft ..)
  • Vedvarende energikilder (sol, vind, vand)
 • Energibesparelser v.hja. øget energieffektivitet (isolation af huse, energimærkning af forbrugsvarer m.v.)
 • Afgifter - affærdsregulerende energi- og CO2 afgifter på vores energiforbrug (el, varme, transport, forbrugsvarer m.v.)
 • Fremme kollektiv trafik > privatbilisme
 • Forbrugsbegrænsninger / rationeringer, påbud / forbud i f.h.t. bilkørsel, flyrejser, kødforbrug m.v.
 • "Grøn-vækst".... Ideen om at vi kan fortsætte den økonomiske vækst uden at skade miljø og klima , ved at udvikle nye (grønne) teknologier og materialer som ikke øger vores "økologiske fodspor"
 • Udvikling af en cirkulær økonomi - genbrug af ressourcer, 'dele-økonomi' m.v.
 • '0-vækst samfundet' .... et samfund med et økonomiske system ikke er baseret på vækst, men genbrug og deleøkonomi m.v. af hensyn til natur, ressourcer, miljø og klima.
  (= anti-kapitalistisk, anti-forbugerisme, anti-materialistisk vision) Se f.eks. rebellion.earth

Geo-engineering

Teknikker som på forskellig vis søger at manipulere klimasystemet og dermed reducere den globale opvarmning.
 • Plante træer ("Wilding")-> øget fotosyntese (optag af CO2)
  video 10 min
 • Tilføre aresoler til atmosfæren (øget albedo-effekt)
  Video 5 min
 • Solfangere (store sejl el. skærme) i rummet som reflekterer sollyset
 • Gøde planktonproduktionen i oceanerne -> øget fotosyntese
 • Trække Co2 ud af atmosfæren ... CCS-teknologi (Carbon, Capture & Storage).
 • Kunstig fotosyntese ...og omdannelse af Co2 til brændsler ..!

Tilpasning

Temperaturene må - uanset øvrige tiltag, forventes at stige i det 21. årh. Det er derfor nødvendigt at vi tilpasser os de nye klimatiske betingelser - altså prøver at afbøde konsekvenserne af den globale opvarmning.
 • Udbygge kloaksystemmer (skybrudssikring)
 • Bygge diger langs kysterne (stormflodssikring)
 • Udvikling af nye afgrøder (CRISPR) og teknologier i landbruget (tørkeresistente afgrøder m.v.).
 • 'Grønne byer' med hvidmalede tage (+ albedo-effekt), flere grønne områder / træer (større underjordisk afstrømning, skygge / afkøling)
 • ....

Klimapolitik...

Find 5 forslag til hvad en miljø - og klimavenlig regering kunne gøre for at nedbringe vores udslip af drivhusgasser?

Hva' ka' du gøre ...

Find 5 forslag til hvad du selv kan gøre for at nedbringe dit eget udslip af drivhusgasser?
 
  Find inspiration her

Vurdering ...

Hvilke forslag tror I er mest effektive ..?

Hvilke af jeres forslag er realistiske ..?

Hvilke ville du selv finde acceptable ..?

Klimakrisen: en politisk, personlig og moralsk udfordring!

Klimaforandringer i fortid, nutid og fremtid og hvor ligger ansvaret - hvad skal / kan / bør der gøres ..?
Greta Thunbergs skolestrejke for klimaet
Klimademonstration i Danmark 2019
Simpel model om samspillet mellem globalopvarmning, klimapolitik og samfundsmæssige omkostninger

Hvad er f.eks de samfundsmæssige omkostninger af klimaforandringerne eller af en given klimapolitik?
Hvordan vil en given klimapolitik forbedre klimaet ... i forhold til de samfundsmæssige omkostninger ved politikken ? etc.

KLIK billedet for at se nogle svar ...

OPGAVER: om udledning af Co2 og drivhusgasser

Opgave 1 | Opgave 2

Co2 udslip i mio. ton

CO2 udslip i mio. tons årligt

Klik CHART for at se CO2 udslip for udvalgte lande som kurvediagram over tid. Placer din cursor på figuren og se de nøjagtige tal for samlet CO2 udlening i ton / år for de enkelte lande.

Kilde: ourworldindata.org

Co2 udslip i ton pr. indb.

CO2 udslip tons pr indb / år

Klik CHART for at se CO2 udslip pr indb. for udvalgte lande som kurvediagram over tid.

Kilde: ourworldindata.org